“จีน” กางแผนการท่องเที่ยวอัจฉริยะ ระดับโลก

“จีน” กางแผนการท่องเที่ยวอัจฉริยะ ระดับโลก

คณะรัฐมนตรีจีนมีหนังสือเวียน ระบุ แผนการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวอัจฉริยะที่เน้นความเป็นดิจิทัลระดับโลก ในระหว่างการดำเนินแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2564 - 2568)

จีนจะมีแผนปฏิรูปภาคการท่องเที่ยวที่ทันสมัยและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ตั้งเป้าไว้ในปี 2568 ซึ่งจะผสมผสานการพัฒนาทางวัฒนธรรม และส่งเสริมสภาพแวดล้อมและการบริการที่ปราศจากอุปสรรค

ส่วนในปี 2578 จีนมุ่งเป็น "ขุมพลังการท่องเที่ยวของโลก" ที่พร้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวอันหลากหลายยิ่งขึ้น ครอบคลุมอุทยานวัฒนธรรมระดับชาติ แหล่งท่องเที่ยวและรีสอร์ตระดับโลก เมืองและภูมิภาคท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

หนังสือเวียนระบุว่า การท่องเที่ยวสมัยใหม่จำเป็นต้องมีการปฏิรูปโครงสร้างด้านอุปทาน ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง และการบูรณาการกับอุตสาหกรรมอื่นๆ

นอกจากนั้น การท่องเที่ยวสมัยใหม่ยังเกี่ยวพันกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอัจฉริยะด้วยระบบดิจิทัล ฉากทัศน์ที่มีความเป็นเครือข่ายและชาญฉลาด รวมถึงขยายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างการสร้างอุทยานวัฒนธรรมและอุทยานแห่งชาติควรมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน ควรปกป้องแหล่งประวัติศาสตร์ อิงการสำรวจแหล่งวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ

ขณะเดียวกันนโยบายสิทธิพิเศษ บริการ และโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ ควรสอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาเกิดใหม่ อาทิ การท่องเที่ยวและการบริโภคแบบไร้สัมผัส

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ระบบกำกับดูแลการท่องเที่ยวสมัยใหม่ควรสอดรับกับข้อร้องเรียนจากนักท่องเที่ยว เพื่อคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ตามกฎหมาย การรับมือฉุกเฉิน ตลอดจนการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงจากภัยพิบัติและอุบัติเหตุ อีกด้วย