“สหรัฐ” ไฟเขียวฉีด “แอสตร้าเซนเนก้า-ซิโนแวค-ซิโนฟาร์ม” เข้าประเทศได้

“สหรัฐ” ไฟเขียวฉีด “แอสตร้าเซนเนก้า-ซิโนแวค-ซิโนฟาร์ม” เข้าประเทศได้

"รัฐบาลสหรัฐ" ประกาศปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศทางอากาศ และอนุญาตให้ผู้ที่วัคซีนโควิดของแอสตร้าเซนเนก้า ซิโนฟาร์ม และซิโนแวค ครบโดสเข้าประเทศได้

รัฐบาลสหรัฐ ปรับเปลี่ยนมาตรการเดินทางเข้าประเทศทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้ 

หลักฐานการฉีดวัคซีน ผู้โดยสารที่ไม่ได้มีสัญชาติอเมริกัน หรือมีถิ่นพำนักในสหรัฐ ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างครบถ้วนก่อนขึ้นเครื่องบิน โดยวัคซีนที่สหรัฐยอมรับประกอบด้วยวัคซีนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐ อนุมัติหรืออนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน (Emergency Use Authorization: EUA) ในสหรัฐ และวัคซีนที่ องค์การอนามัยโลก (WHO) อนุญาตให้ใช้กรณีฉุกเฉิน (Emergency Use Listing) ได้แก่ 

วัคซีนแบบ 1 โดส

1.เจนเซ่น หรือจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (J&J) 

วัคซีนแบบ 2 โดส

1.ไฟเซอร์-ไบออนเทค  

2.โมเดอร์นา 

3.แอสตร้าเซนเนก้า

4.โควิชีลด์

5.ซิโนฟาร์ม หรือ BIBP 

6.ซิโนแวค 

สำหรับผู้ที่ถือว่าฉีดวัคซีนครบถ้วนจะต้องได้รับวัคซีนแบบ 1 โดส หรือ 2 โดสเข็มสุดท้าย อย่างน้อย 2 สัปดาห์ขึ้นไปก่อนวันเดินทาง ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนแบบ 2 โดส สามารถ mix and match ประเภทของวัคซีนได้

ข้อกำหนดการฉีดวัคซีนดังกล่าวไม่รวมถึงผู้มีสัญชาติอเมริกัน ผู้มีถิ่นพำนักในสหรัฐ และลูกเรือ ตลอดจนมีข้อยกเว้นสำหรับกลุ่มคนบางประเภท อาทิ ผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์ทางการทูตและราชการ ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ผู้มีหลักฐานทางการแพทย์ว่าไม่สามารถรับวัคซีน ผู้เดินทางจากประเทศที่ขาดแคลนวัคซีนและมีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำกว่า10% ตามรายชื่อที่สหรัฐ กำหนดด้วยการตรวจลงตราประเภทที่ไม่ใช่ B1/B2 หรือการเดินทางกรณีฉุกเฉินที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐ เป็นต้น

ส่วนผลตรวจโควิด-19 ผู้โดยสารทุกสัญชาติที่อายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ต้องแสดงหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด ได้แก่ 

1.ผลตรวจโควิด-19 เป็นลบก่อนขึ้นเครื่องบิน โดยผู้ได้รับวัคซีนครบโดสต้องตรวจภายใน 3 วันก่อนวันเดินทาง และผู้ที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบโดสต้องตรวจภายใน 1 วัน ก่อนวันเดินทาง โดยต้องเป็นผลตรวจแบบ viral test ประกอบด้วย การตรวจแบบ Nucleic Acid Amplification (NAAT) test รวมถึงแบบ RT-PCR หรือการตรวจแบบ antigen test ซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศต้นทาง 

หากใช้ชุดตรวจด้วยตนเอง (self-test kit) จะต้องเป็นชุดตรวจที่ได้รับอนุญาตจาก FDA ของสหรัฐ และมีแพทย์ของผู้ผลิตชุดตรวจร่วมกระบวนการตรวจทางไกล (telehealth) และออกหลักฐานตามข้อกำหนดของ CDC ของสหรัฐ 

หรือ 2.หลักฐานการติดเชื้อโควิด-19 ในช่วง 90 วันก่อนการเดินทาง และหลักฐานการได้รับอนุญาตจากแพทย์ให้เดินทางได้เนื่องจากหายแล้ว สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนตัวของผู้โดยสาร จะถูกส่งไปยัง CDC เพื่อตรวจสอบและติดตามผู้โดยสารที่มีโอกาสติดเชื้อหรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อไวรัสต่อไป

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการเดินทางเข้าสหรัฐ ได้ที่ https://bit.ly/2Zoxf8B และ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/proof-of-vaccination.html