เปิด ‘พฤติกรรมการกินยุคโควิด’ พึ่งพาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

เปิด ‘พฤติกรรมการกินยุคโควิด’ พึ่งพาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

การระบาดของโควิด-19 เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงพฤติกรรมการบริโภค โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เด็กๆ มีภาวะทุพโภชนาการสูงอยู่แล้ว

กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติศึกษาพบว่า การระบาดของโควิด-19 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปลี่ยนแปลงรูปแบบพฤติกรรมการรับประทานและซื้ออาหารของผู้คน ประชาชนหันมาพึ่งพาอาหารราคาถูกมากขึ้น เช่น ข้าวเยอะ เนื้อสัตว์ ไข่ ผัก ผลไม้น้อย อาศัยข้าวฟรีที่ได้รับแจกเพราะไม่มีรายได้ และหันมาซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฟาสต์ฟู้ด ซื้อออนไลน์จากร้านสะดวกซื้อมากขึ้นเพราะถูกล็อกดาวน์ ขณะเดียวกันบางคนก็รับประทานอาหารทำเองเมื่อต้องอยู่กับบ้าน

ในช่วงที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พยายามฟื้นตัว คุณภาพอาหารที่ประชากรยากจนรรับประทานอาจเสื่อมถอยบั่นทอนอัตราการลดภาวะทุพโภชนาการในภูมิภาคลง เด็กเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประสบภาวะทุพโภชนาการสูงอยู่แล้ว 13.9 ล้านคน แคระแกร็น 4.7 ล้านคนน้ำหนักน้อย อีก 7.5 ล้านคนน้ำหนักเกิน

162730058557