หลักสูตร เทคนิคการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน : สร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่ม (Value Creation)

หลักสูตร เทคนิคการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน : สร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่ม (Value Creation)

การจัดการธุรกิจให้นำไปสู่ความยั่งยืนไม่ยากอย่างที่คิด...ถ้ารู้เทคนิคในการบริหารจัดการ หากท่านต้องการพัฒนาองค์กรธุรกิจให้นำไปสู่ทิศทางของความยั่งยืนเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน

หัวข้ออบรม:
• การจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและคุณค่าเพิ่มให้แก่ท่านและองค์กรได้อย่างไร
• เทคนิคการนำหลักการมาสู่การปฏิบัติจริง
• กลยุทธ์ ขั้นตอน และวิธีการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
• แนวทางในการพัฒนากระบวนการในการจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
• เทคนิคและทักษะในการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ

13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทรใต้

อัตราท่านละ 6,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
*จำนวนจำนวนผู้เข้าอบรม
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%

หมายเหตุ
มีจุดคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าโรงแรมและห้องอบรม พร้อมจุดบริการเจลล้างมือให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่าน ห้องอบรมจัดที่นั่งเว้นระยะห่างบุคคล 1- 2 เมตร (ระยะปลอดภัย) และรับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัด

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่>> bangkokbiznews.com/kt/media/training/11.13-valuecreation/Outline.pdf
ลงทะเบียนออนไลน์>> www.bangkokbiznews.com/training

แชร์ข่าว :