หลักสูตร ผู้นำที่มีความเข้าใจลูกน้อง, รู้จักคนเอ็นเนียแกรม 9 ประเภท

หลักสูตร ผู้นำที่มีความเข้าใจลูกน้อง, รู้จักคนเอ็นเนียแกรม 9 ประเภท

Empathy (ความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น) ช่วยให้เราเปิดใจเพื่อทำความเข้าใจมุมมองและความต้องการของคนอื่นที่แตกต่างจากเราอย่างมาก Empathy จึงเป็นทักษะสำคัญที่ผู้บริหารและผู้นำทุกคนต้องฝึกฝน เพื่อให้สามารถสร้างแรงจูงใจ สื่อสารและสร้างความไว้วางใจกับพนักงาน

หัวข้ออบรม:

ค้นหาตัวเองและทำความรู้จักบุคลากรทั้ง 9 แบบ

  • แนะนำและค้นหาสไตล์เอ็นเนียแกรม
  • ทำแบบทดสอบเพื่อรู้จักตัวเองและเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน 
  • เจาะลึก แรงจูงใจ กรอบความคิด ความเชื่อ ค่านิยม จุดแข็ง จุดอ่อน ของคนแต่ละสไตล์ 

บริหาร สร้างแรงจูงใจ และธำรงรักษาบุคลากร 9 แบบ

  • เข้าใจความหมายและความสำคัญของ Empathy
  • ทำความเข้าใจมุมมองของคน 9 แบบในเอ็นเนียแกรม
  • เข้าอกเข้าใจคน 9 แบบที่มีอยู่ในองค์กร
  • รู้วิธีสื่อสาร สร้างแรงจูงใจกับคน 9 แบบ

รูปแบบการอบรม

  • ทฤษฎี 60 %
  • เวิร์คช็อป 40 %

บรรยายโดย: อาจารย์วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคลและผู้พัฒนาหลักสูตรด้านเอ็นเนียแกรม
อบรมให้กับธนาคารกสิกรไทย 60 รุ่น SCG 60 รุ่น และองค์กรอื่นๆ รวมมากกว่า 400 รุ่น

15 มีนาคม 2565 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี

อัตราท่านละ 7,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/03.15enneargram/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์>> bangkokbiznews.com/training

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)