หลักสูตร เปิดจักรวาลการโค้ช โดย CAPTAINS Model

หลักสูตร เปิดจักรวาลการโค้ช โดย CAPTAINS Model

การโค้ช คือ การ ฟัง ถาม สะท้อนความคิด เพื่อให้ผู้รับการโค้ช เกิดการหาหนทางคลี่คลายปัญหาของเขา ด้วยตัวเขาเอง นำมาซึ่งความ ยั่งยืน และ วิธีคิดที่ยาวนาน กว่าการ บอก หรือ สอน

หัวข้อการอบรม

  • การโค้ช คือ การ ฟัง ถาม สะท้อนความคิด เพื่อให้ผู้รับการโค้ช เกิดการหาหนทางคลี่คลายปัญหาของเขา ด้วยตัวเขาเอง นำมาซึ่งความ ยั่งยืน และ วิธีคิดที่ยาวนาน กว่าการ บอก หรือ สอน
  • แนะนำการฟังเชิงรุก ที่ทำให้ เข้าอกเข้าใจถึง Pain & Gain ของทีมงาน ให้เกิดการตระหนักคิด วิเคราะห์ หาทางออกได้ ด้วยตัวของเขาเอง
  • แนะนำการถามเชิงบวก พลิกมุมมองของปัญหา มาสร้างโอกาส และร่วมกันหาทางเลือกและกำหนดแผน ร่วมกันกับทีม
  • แนะนำเครื่องมือการหาทางเลือก ระดมสมองด้วยกฎ 4 ม. ที่สามารถหาทางเลือกเพื่อนำมาตัดสินใจ กำหนดเป็นแผนปฏิบัติงานได้จริง
  • Workshop
     

บรรยายโดย: อาจารย์นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล
ที่ปรึกษาวางระบบการพัฒนาองค์กรด้วยทุนทางปัญญา โดยจิตวิทยาเชิงบวก

รูปแบบการอบรม

  • ทฤษฎี 50%
  • ระดมความคิด 40%
  • ถาม-ตอบ 10%

25 มกราคม 2565 เวลา 09:00-16:00 น.
อบรมผ่านระบบออนไลน์

อัตราท่านละ 4,200 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/01.25captainsmodel/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์>> bangkokbiznews.com/training

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)