หลักสูตร การจ่ายค่าจ้าง การจัดทำสัญญาจ้าง ให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน

หลักสูตร การจ่ายค่าจ้าง การจัดทำสัญญาจ้าง ให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน

นายจ้างแพ้คดี อันเกิดจากสัญญาจ้างไม่รัดกุม คำนวณฟ้อง ทำอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน เขียนเงื่อนไขในการจ่ายอย่างไรจึงไม่ถูกฟ้องเรียกเงินภายหลัง

หัวข้ออบรม:

จุดอ่อน – จุดแข็ง ของการจ่ายค่าจ้าง

 • ตัวอย่าง “เงิน” ที่ศาลตัดสินว่าเป็นค่าจ้าง
 • ถ้าเป็นค่าจ้าง จะมีผลเสียหายอย่างมหาศาลขนาดไหน หากนายจ้างไม่รู้ตัว
 • ตัวอย่างการคำนวณจ่าย คำนวณฟ้อง ทำอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
 • ตัวอย่างเงินที่ศาลท่านว่าไม่ใช่ค่าจ้างดูตรงไหน
 • จะป้องกันความเสียหาย จะเขียนเงื่อนไขในการจ่ายอย่างไรจึงไม่ถูกฟ้องเรียกเงินภายหลัง
 • ตัวอย่างการเขียนเงื่อนไข ไม่ให้เป็นค่าจ้าง เขียนอย่างไรไม่ให้แพ้คดีและชนะคดีถ้าถูกฟ้อง

จุดอ่อน – จุดแข็ง ของการจัดทำสัญญาจ้าง

 • ตัวอย่างคดีที่นายจ้างแพ้คดี อันเกิดจากสัญญาจ้างไม่รัดกุม
 • จุดอ่อน 10 ประการของสัญญาจ้าง ที่นายจ้างแพ้คดี
 • หลักการเขียนสัญญาจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายและใช้ง่ายในทางปฏิบัติ
 • แจกตัวอย่างสัญญาจ้าง 10 ประเภท ที่นำไปใช้ได้เลย
  • สัญญาจ้างทดลองงาน      
  • สัญญาจ้างงานประจำ 
  • สัญญาจ้างแบบมีกำหนดระยะเวลาแน่นอน                 
  • สัญญาจ้างที่ปรึกษา
  • สัญญาจ้างานพิเศษ, งานโครงการ                                
  • สัญญาเพิ่มเติมการส่งไปฝึกอบรมภายนอก
  • สัญญายินยอมให้หักค่าจ้าง                                  
  • สัญญาชดใช้ความเสียหาย
  • สัญญาจ้างผู้รับเหมาช่วง                                      
  • สัญญาจ้างบริการต่าง ๆ 

ถาม-ตอบ และวิเคราะห์จุดอ่อนสัญญาของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

บรรยายโดย: อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงานและศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกามากกว่า 10,000 คดี

รูปแบบการอบรม
• ทฤษฎี 80%
• ถาม-ตอบ 20%

18 มีนาคม 2565 เวลา 09:00-16:00 น.
อบรมผ่านระบบออนไลน์

อัตราท่านละ 3,900 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/03.18law/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์>> bangkokbiznews.com/training

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)