หลักสูตร การวางแผนภาษีการร่วมทุน/กิจการร่วมค้า

หลักสูตร การวางแผนภาษีการร่วมทุน/กิจการร่วมค้า

เรียนรู้ "Joint Venture" ด้านกฎหมาย ด้านบัญชี ด้านภาษี / ภาษีร่วมทุน/กิจการร่วมค้า Joint Venture Tax: Corporate Tax & VAT / สัญญาร่วมทุนกับการวางแผนภาษี Joint Venture Agreement Tax Planning

หัวข้ออบรม:
รูปแบบ Joint Venture ด้านกฎหมาย ด้านบัญชี ด้านภาษี
• UJV (Unincorporated Joint Venture)
• IJV (Incorporated Joint Venture)
• Consortium (สัญญาร่วมการงาน)
• Subcontract / Outsource (จ้างช่วง)
• กรณีศึกษา Case Study

ภาษีร่วมทุน/กิจการร่วมค้า Joint Venture Tax: Corporate Tax & VAT
• งบการเงิน “กิจการร่วมค้า” (JV Financial Statements)
• ภาษีเงินได้นิติบุคคล “กิจการร่วมค้า” (JV Corporate Tax)
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม “กิจการร่วมค้า” (JV VAT)
• ภาษี “ส่วนแบ่งกำไร” กิจการร่วมค้า (Profit Sharing Tax)
• กรณีศึกษา Case Study

สัญญาร่วมทุนกับการวางแผนภาษี Joint Venture Agreement Tax Planning
• สัญญาร่วมทุน / สัญญาหุ้นส่วน / ภาษีที่เกี่ยวข้องกับข้อสัญญาที่สำคัญ
• สัญญาร่วมทุนด้วย “ทรัพย์สินอื่น” แทนเงิน / ปัญหาการตีราคาทางภาษี
• สัญญาร่วมทุน “หุ้นใหม่” / ปัญหา “ส่วนล้ำมูลค่าหุ้น” (Share Premium)
• สัญญาร่วมทุน “หุ้นเดิม” / ปัญหา “กำไรขายหุ้น” (Capital Gain)
• การเจรจาต่อรอง “สัญญาร่วมทุน” ที่มีปัญหาภาษี

ปัญหาสัญญาร่วมทุน/กิจการร่วมค้าที่มีผลกระทบทางภาษี
• กิจการร่วมค้า กับ ปัญหาการเลือกใช้ “หุ้นบุริมสิทธิ์”
• กิจการร่วมค้า กับ ปัญหาการประมูลงานโครงการ
• กิจการร่วมค้า กับ ปัญหาคู่สัญญาต่างประเทศ
• กิจการร่วมค้า กับ ปัญหาแรงงานในโครงการร่วมทุน
• กิจการร่วมค้า กับ ปัญหาข้อพิพาท/คดีความระหว่างคู่สัญญา
• กรณีศึกษา Case Study

รูปแบบการอบรม
• ทฤษฎี 70%
• ถาม-ตอบ 30%

บรรยายโดย: ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า 28 ปี ในงานด้านกฎหมายและภาษี

12 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00-16:30 น.
อบรมผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Team)

อัตราท่านละ 3,900 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/10.12-jointtax/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์>> bangkokbiznews.com/training

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แท็กที่เกี่ยวข้องภาษี