หลักสูตร พรีเซ้นท์งานให้โดนใจ ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง

หลักสูตร พรีเซ้นท์งานให้โดนใจ ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง

การพูดนำเสนอเป็นการเล่าเรื่องที่สามารถโน้มน้าว สร้างแรงบันดาลใจ หรือกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ ถือเป็นทักษะสำคัญสำหรับผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่าย

หัวข้ออบรม:
• พัฒนากระบวนการคิดในการวางแผนการนำเสนอแบบ “เล่าเรื่อง”
• เรียนรู้หลักการวางแผนผ่าน Storytelling Canvas พร้อมเทคนิคการนำเสนอที่สร้างสรรค์
• สื่อสารได้กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งผู้นำเสนอและผู้ฟัง
• ประยุกต์ใช้แนวทางและเทคนิคที่ได้รับในการใช้งานจริง

รูปแบบการอบรม
• ทฤษฎี 50%
• ถาม-ตอบ 50%

บรรยายโดย: อาจารย์สมบัติ เกษมล้นนภา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง

17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00-16:00 น.
อบรมผ่านระบบออนไลน์

อัตราท่านละ 3,900 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/11.17-storytelling/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์>> bangkokbiznews.com/training

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)