Training Course

หลักสูตร ลูกค้าวีน เหวี่ยง พูดอย่างไรไม่ให้วืด

• สร้างความมั่นใจและมีทัศนคติเชิงบวกในการมุ่งแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าเมื่อได้รับการร้องเรียน • ประยุกต์ใช้คำพูด “เชิงบวก” และหลีกเลี่ยงการใช้คำพูด “เชิงลบ” ในการสนทนากับลูกค้า • รู้จักวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างสร้างสรรค์

หัวข้ออบรม: 
The Myth of Complain Handling
• ลูกค้า คือ พระเจ้า? - วิเคราะห์และทำความเข้าใจถึงสาเหตุที่ลูกค้าวีน เหวี่ยง
• เรียนรู้ 4 รูปแบบพฤติกรรมลูกค้าที่วีน เหวี่ยง เพื่อเตรียมความพร้อม

เทคนิคการรับมือเมื่อลูกค้าวีน เหวี่ยง
• เรียนรู้ 8 ข้อควรระวังในการรับมือลูกค้าขาวีน
• เรียนรู้ 5 ขั้นตอนในการรับมือลูกค้าขาวีน
• ประยุกต์ใช้ขั้นตอนการรับมือลูกค้าขาวีนผ่านสถานการณ์ตัวอย่าง

รูปแบบการอบรม
ทฤษฎี  50 % เวิร์คช็อป 50 %

บรรยายโดย: อาจารย์สมบัติ เกษมล้นนภา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง

5 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00-12:00 น.
>> อบรมผ่านระบบออนไลน์ <<
อัตราท่านละ 2,900 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/10.05-angrycustomer/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์>> bangkokbiznews.com/training

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)