หลักสูตร เตรียมพร้อมรับกฎหมาย พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หลักสูตร เตรียมพร้อมรับกฎหมาย พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พรบ.คุ้มครองส่วนบุคคลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศใช้ 1 มิถุนายน 2564 นายจ้างต้องจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ชัดเจนและปลอดภัย ป้องกันลูกจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหาย

หัวข้ออบรม:

ภาพรวมของกฎหมายนี้
• ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไรบ้าง ?
• เหตุผลที่ต้องออกกฎหมายนี้ เพราะอะไร ?
• ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่คุ้มครองมีอะไรบ้าง ?
• ข้อมูลสำคัญต้องห้ามขอมีอะไรบ้าง ?
• สิทธิของเจ้าของข้อมูลมีอะไรบ้าง ?
• การส่งข้อมูลไปนอกบริษัท ต่างประเทศต้อง• ทำอย่างไร ?
• ถ้ามีคนนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ เจ้าของข้อมูลจะฟ้องร้องได้ที่ไหน ?
• บทลงโทษผู้ละเมิด ไม่ทำตามกฎมายนี้อาจะเสียเงินเป็นล้าน มีอะไรบ้าง ?
• บทลงโทษทางปกครอง คืออะไร ?

ภาคปฏิบัติสำหรับนายจ้าง
• การขอ -การเก็บ – การใช้ข้อมูลของพนักงาน
• ตัวอย่าง – ข้อมูลของพนักงานที่นายจ้างเรียกเก็บได้มีอะไรบ้าง เพราะอะไร ?
• ตัวอย่าง – การขอความยินยอมจากพนักงานใหม่ จะทำอย่างไร ?
• ตัวอย่าง – การขอความยินยอมทาง Internet จะทำอย่างไร ?
• ตัวอย่าง - พนักงานเก่าต้องขอความยินยอมใหม่หรือไม่ จะทำอย่างไร ?
• ตัวอย่าง - สัญญาจ้างจะเขียนเพิ่มเข้าไปว่าอย่างไร  ?
• ตัวอย่าง – หนังสือปรามคนที่ลาออก – คนที่ถูกไล่ออก ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลจะทำอย่างไร ?
• ตัวอย่าง – การจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทำอย่างไร ?

การขอ - การเก็บ - การใช้ข้อมูลของลูกค้า ผู้มาติดต่องาน
• ตัวอย่าง – ข้อมูลของลูกค้าที่นายจ้างต้องคุ้ครองตามกฎหมายนี้
• ตัวอย่าง – การจัดทำทะเบียนข้อมูลลูกค้าของแต่ละหน่วยงาน
• ตัวอย่าง – อำนาจในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า
• ตัวอย่าง – การขอความยินยอมจากลูกค้าให้ใช้ข้อมูลตามที่จำเป็น
• ตัวอย่าง – การคุ้มครองข้อมูลที่ส่งไปภายนอก หรือ ส่งไปต่างประเทศ
• ตัวอย่าง - การขอให้ลูกค้าช่วยเก็บความลับข้อมูลของบริษัท

รูปแบบการอบรม
• ทฤษฎี 80%
• ถาม-ตอบ 20%

บรรยายโดย: อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงานและศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกามากกว่า 10,000 คดี
อดีตผู้จัดการฝ่ายบุคคลองค์กรชั้นนำ

13 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00-16:00 น.
>> อบรมผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) <<

อัตราท่านละ 3,9000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/05.13-pdpa/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์>> bangkokbiznews.com/training

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)