หลักสูตร การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

หลักสูตร การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เรียนรู้ เข้าใจ การเสียภาษีเงินได้ประเภทบุคคลธรรมดา ศึกษาหลักเกณฑ์ การจัดเก็บ พร้อม Workshop การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

หัวข้ออบรม:

 • “หน่วยภาษี” ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • บุคคลธรรมดา
  • ผู้ตายระหว่างปีภาษี
  • กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง
  • คณะบุคคล
  • ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล
 • “เงินได้พึงประเมิน” ที่ต้องเสียภาษี และ หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • เงินได้ที่เป็นเงิน และ ไม่ใช่เงิน (Finance & Non-Finance Income)
  • หลักแหล่งเงินได้ (Source Income Rule)
  • หลักถิ่นที่อยู่ (Resident Rule)
  • หลักสัญชาติ (Nationality Rule)
 • ประเภทเงินได้ที่ต้องเสียภาษี 8 ประเภท
  • เงินได้จากการลงแรง (Active Income)
  • เงินได้จากการลงทุน (Passive Income)
  • เงินได้จากความมั่งคั่ง
  • เงินได้อื่น
 • การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา / การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • อัตราภาษีก้าวหน้า / การคำนวณภาษี
  • ค่าลดหย่อน เงินยกเว้นภาษี
  • การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ การตรวจสอบ/ประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • การคำนวณ และ อัตราภาษี
  • ประเด็นพบบ่อยในการตรวจสอบภาษีและการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • ภาษีอื่นเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีการให้ ภาษีการรับมรดก / Case Study

รูปแบบการอบรม
• ทฤษฎี 70%
• เวิร์คช้อป 30%

บรรยายโดย: อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า 28 ปี ในงานด้านกฎหมายและภาษี

วันที่ 7 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)

อัตราท่านละ 3,290 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/06.01pnd91/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ >> http://www.bangkokbiznews.com/training

สอบถามรายละเอียดโทร: 0-2338-3705-7, 086-313-1903

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

**จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมและรักษาระยะห่างตามมาตรการของรัฐฯ**