อว. ต่อยอดโครงการ U2T for BCG | ดนุช ตันเทอดทิตย์

อว. ต่อยอดโครงการ U2T for BCG | ดนุช ตันเทอดทิตย์

U2T For BCG สร้างชีวิตใหม่ สร้างผู้ประกอบการมืออาชีพในแต่ละตำบล และทำให้เกิดการสานต่อผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

ภายหลังการปรับบทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนในพื้นที่ บูรณาการแก้ไขปัญหาในมิติต่างๆ จนสามารถยกระดับเศรษฐกิจให้เกิดความยั่งยืนได้จริงและประสบผลสำเร็จด้วยดีสำหรับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือโครงการ U2T 

โดย อว. ผสานความร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงฯ ที่ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 10 ปี ในการทำงานแบบบูรณาการและเป็นรูปธรรมตลอดปี 2565 ในพื้นที่ 7,435 ตำบล ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคำปรึกษาและพัฒนาแล้วกว่า 15,000 ชนิด

อว. ต่อยอดโครงการ U2T for BCG | ดนุช ตันเทอดทิตย์

เมื่อมีสินค้าแล้วก็ต้องมีการจัดจำหน่าย แต่จะจำหน่ายอย่างไร จะเข้าถึงผู้บริโภคอย่างไร นี่คือสิ่งที่ อว.ต้องส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้ประชาชนได้เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพในอนาคต สร้างความเข้าใจและปรับตัวในการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับ BCG ได้

อว. ผสานความร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย หรือ Science Park, คลินิกเทคโนโลยี ผู้ผลิตสินค้าระดับโอทอป และหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

หรือ University Business Incubator : UBI เข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ U2T อย่างเต็มที่ อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์น้ำพริก หรือพริกแกงต่างๆ ที่มีอายุสั้น เสียเร็ว จำหน่ายในห้างสรรพสินค้าไม่ได้

แต่ Science Park หรือคลินิกเทคโนโลยี จะเป็นผู้คิดค้นหาวิธีให้ผลิตภัณฑ์มีอายุนานขึ้น นี่คือ นวัตกรรมที่เราทำ พี่น้องประชาชนก็จะได้ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ขายได้มากขึ้น หรือผลผลิตทางการเกษตรอย่างอะโวคาโด หากเก็บผลผลิตได้ 1,000 กิโลกรัม แต่จำหน่ายได้เพียง 600 กิโลกรัม ที่สุกงอมจนขายไม่ได้ราว 400 กิโลกรัม

ซึ่งเกษตรกรต้องแบกรับภาระนี้มานาน แต่ตอนนี้ไม่ต้องทิ้งแล้วครับ เรานำมาทำเป็นคุกกี้อะโวคาโด ไอศกรีม และแยมอะโวคาโด รสชาติอร่อยมาก

อว. ต่อยอดโครงการ U2T for BCG | ดนุช ตันเทอดทิตย์

สำหรับปีงบประมาณ 2566 อว. ยังคงมุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG หรือ Bio Circular Green Economy การผสมผสานระหว่างเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green)

ในพื้นที่ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการออกสู่ตลาดอย่างเป็นระบบ มีการทำตลาดและขายสินค้าทั้ง online/offline ทั้งในและต่างประเทศ

โดย อว.เป็นผู้พัฒนาระบบในการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม (Platform) ที่สำคัญมีการจัดทำข้อมูล Thailand Community Data (TCD) ให้สมบูรณ์ครบทุกพื้นที่ รวมถึงการถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จาก TCD ให้ผู้ที่จะใช้ประโยชน์ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน

ทั้งนี้ ตลอดเดือน ม.ค.-มี.ค.2566 อว.กำหนดจัดงานมหกรรม U2T For BCG กิจกรรมตาม “โครงการส่งเสริมการตลาด เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG” ยกตัวอย่างเช่น จ.พระนครศรีอยุธยา

ผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดงก็เป็นผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด ที่ได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากทางมหาวิทยาลัยไปปรับใช้จริง มีการอบรม สาธิตการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ จำหน่ายสินค้า 

จังหวัดต่อไปคือ หนองคาย สกลนคร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ราชบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ฯลฯ กระจายในทุกภาคทั่วประเทศ และเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายช่องทางออนไลน์ด้วย เราลงพื้นที่ไปให้ความรู้ ให้เขาเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

ผมฝากถึงพี่น้องประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบการทั่วประเทศ เรามีหน่วยงานหลักสำหรับให้คำปรึกษาและร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอยู่ในทุกมหาวิทยาลัย ทั้งคลินิกเทคโนโลยี, Science Park/OTOP และ UBI หากท่านมีความสนใจหรือต้องการพัฒนาสินค้าต่างๆ สามารถติดต่อไปได้ที่มหาวิทยาลัยใกล้บ้าน 

หวังว่าพี่น้องประชาชนจะได้ใช้ U2T For BCG ในการทำงานอย่างยั่งยืน สร้างชีวิตใหม่ สร้างผู้ประกอบการมืออาชีพในแต่ละตำบล และทำให้เกิดการสานต่อผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม