AI-Robotics for All Expo 2022 มหกรรมนำเอไอขับเคลื่อนสังคม

AI-Robotics for All Expo 2022 มหกรรมนำเอไอขับเคลื่อนสังคม

บพค. นำร่องโครงการ AI-Robotics for All Expo 2022 สร้างบุคลากรให้เชี่ยวชาญด้านโรโบติกส์ พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยจะมีการให้ความรู้ แข่งขันหุ่นยนต์ ตลอดจนผลักดันสตาร์ตอัปด้าน AI ให้เกิดโมเดลธุรกิจที่เข้มแข็ง

ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) กล่าวว่า เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และหุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทใกล้ตัวเรามากขึ้น เช่น ในการซื้อของออนไลน์จะมีการเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ AI จะนำข้อมูลเหล่านี้มาประมวลหาความสนใจของผู้ซื้อ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ามีแนวโน้มจะซื้อต่อได้ถูกต้อง

ดังนั้น การพัฒนาคนให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถด้าน AI และหุ่นยนต์จึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน และอาชีพทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด้วยเหตุนี้เอง บพค. จึงได้ให้การสนับสนุนชุดโครงการ AI-Robotics for All หรือ ชุดโครงการปัญญาประดิษฐ์-วิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน ผ่านการขับเคลื่อน 5 โครงการย่อย 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้าน AI ให้กับคนทั่วไป, สร้างผู้ใช้งานระบบ AI เชิงบูรณาการได้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน, สร้างนักพัฒนาระบบ AI และหุ่นยนต์ที่มีความเชี่ยวชาญป้อนสู่ตลาดแรงงาน, สร้างนักวิจัยพัฒนาขั้นสูง เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางด้าน AI และหุ่นยนต์ และส่งเสริมองค์กรหรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สนใจนำ AI และหุ่นยนต์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

AI-Robotics for All Expo 2022 มหกรรมนำเอไอขับเคลื่อนสังคม

  • โครงการ AI-Robotics for All ประกอบด้วย 5 โครงการย่อย ดังต่อไปนี้

1. AI ไทยสามารถ มุ่งเน้นให้เกิดกระแสด้านปัญญาประดิษฐ์ต่อสาธารณะ เพื่อต่อยอดสู่ความยั่งยืนในการนำเทคโนโลยี AI มาใช้เป็นฐานการขับเคลื่อนสังคม ภายในงานจะมีการนำเสนอ ผลการประกวดโปสเตอร์ AI จะเป็นอย่างไรในอนาคต?, กิจกรรม AI ใครก็(ใช้)ได้ และการแข่งขัน science communication ด้าน AI

2. AI@SCHOOL หรือ KidBright โครงการส่งเสริมการเรียนปัญญาประดิษฐ์ในโรงเรียน กระตุ้นให้เกิดการสอนวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับประเทศ เข้าใจกระบวนการทำงานของวิทยาศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ ภายในงานการแสดง KidBright on Stage และผลงานสถานีอุตุน้อย 

3. หุ่นยนต์ KidBright AI และ Super AI Engineer โครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาให้เกิดสร้าง นวัตกร วิศวกร นักวิจัย วิสาหกิจเริ่มต้น ด้านปัญญาประดิษฐ์ มุ่งเน้นด้านสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนไทย เพื่อป้อนเข้าสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ภายในงานจะมีกิจกรรม Hackathon and Idea Pitching โจทย์ด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ และ Super AI Startup Talk เป็นการเสวนาของ Startup

4. FIBO Robotics for All โครงการที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บริษัท และประชาชนทั่วไป ให้เกิดความรู้เกี่ยวกับวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สามารถลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์ได้ง่ายผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเกิดความร่วมมือเชิงเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัยและเอกชน ภายในงานจะมีการนำเสนอ 3D Modeling and Printing Contest 2022, Metaverse for smart factory contest 2022 และ Chess robot, service robot, Tele3D printing

AI-Robotics for All Expo 2022 มหกรรมนำเอไอขับเคลื่อนสังคม

5. SMART AGRICULTURALROBOT CONTEST โครงการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ มุ่งเน้นในการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้มีความสนใจทางด้านการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติและระบบปัญญาประดิษฐ์ แก้ปัญหาที่ได้จากภาคการเกษตร ลดการนำเข้าเครื่องมือเกษตรราคาสูงจากต่างประเทศ พร้อมให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างผู้เข้าแข่งขันด้วยกัน ช่วยสนับสนุนแหล่งทุนเพื่อต่อยอดเข้าสู่การผลิตหุ่นยนต์เชิงพาณิชย์ ภายในงานมีหุ่นยนต์ทางการเกษตรหลายราย รวมถึงหุ่นยนต์การแก้ปัญหาด้านการจราจร

ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในฐานะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมที่จะส่งเสริมและผลักดันการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรา ไม่ใช่เพียงเป็นเรื่องทางวิชาการเท่านั้น แต่ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ และหุ่นยนต์ เป็นเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวเราเข้ามาเรื่อย ๆ และมีการพัฒนาที่ก้าวกระโดดไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

ซึ่งจากงานเทศกาล ‘บางกอกวิทยา’ หรือ เทศกาลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกทม. ที่จัดขึ้นตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พบว่า ถ้าเราสามารถทําวิทยาศาสตร์ให้เป็นเรื่องที่สนุกและเข้าถึงได้ ผู้คนก็พร้อมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

จึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บพค. ได้ให้การสนับสนุนคณะอาจารย์และนักวิจัยจากหลายสถาบันการศึกษา ในการทำโครงการ AI-Robotics for All เพื่อพัฒนาคนไทยในทุกระดับให้มีความรู้เท่าทันหรือมีความสามารถด้าน AI และหุ่นยนต์ ตั้งแต่การสร้างความตระหนักรู้ด้าน AI ให้กับคนทั่วไป การส่งเสริมผู้ใช้งาน องค์กรหรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สนใจนำ AI และหุ่นยนต์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  ไปจนถึงการพัฒนาและส่งเสริมนักพัฒนาและนักวิจัยขั้นสูง เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

"งาน AI-Robotics for All Expo 2022 ในวันนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่เปิดโอกาสให้คนไทยสามารถเข้ามาชมผลงาน AI และหุ่นยนต์ เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานนี้จะช่วยสร้างมีความเข้าใจและจุดประกายให้ทุกภาคส่วนได้หันมาเห็นความสำคัญของ AI และหุ่นยนต์มากขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อเป็นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป"

ติดตามโครงการ AI-Robotics for All ต่าง ๆ และข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ aiforall.or.th