กสทช.-สกมช. ลุยปัดฝุ่นศูนย์ USO NET สู่แหล่งการเรียนรู้ป้องภัยไซเบอร์

กสทช.-สกมช. ลุยปัดฝุ่นศูนย์ USO NET สู่แหล่งการเรียนรู้ป้องภัยไซเบอร์

สำนักงานกสทช.-สกมช.หนุนมาตรการขจัดภัยไซเบอร์ชูศูนย์ USO NET เสริมสกิลให้ความรู้ประชาชน-นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เสริมเกราะป้องกันไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (22 เม.ย.) สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ และให้ความรู้แก่ประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อภัยออนไลน์ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อเป็นการยกระดับทักษะทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ 

นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. มีความตั้งใจในการผลักดันบริการโทรคมนาคมที่ครอบคลุมทั่วถึงในทุกพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีศักยภาพการแข่งขันเชิงพาณิชย์ต่ำหรือ พื้นที่ชายขอบและพื้นที่ห่างไกล เพื่อเป็นการลดช่องว่างในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมให้กับประชาชนทุกคน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และใช้เทคโนโลยีดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และเท่าทันภัยจากอาชญากรรมทางไซเบอร์

นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีความรู้ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า โครงการที่สำนักงาน กสทช. และ สกมช. จะดำเนินการร่วมกันในปีนี้ คือ การจัดกิจกรรม “รู้เท่า รู้ทัน รู้ป้องกันภัยไซเบอร์” ภายใต้โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยเป็นการจัดกิจกรรมอบรมแพลตฟอร์ม “NCSA MOOC” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยไซเบอร์ได้อย่างเข้าใจง่ายและสนุก เน้นการเรียนรู้ในรูปแบบทฤษฏีและปฏิบัติ ให้ผู้ใช้งานค้นหาช่องโหว่ตามสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากที่สุด โดยใช้ศูนย์อินเทอร์เน็ตสาธารณะ หรือว่าศูนย์ USO NET จำนวน 2,184 แห่งทั่วประเทศเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ จำนวน 8 ครั้ง ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้ความรู้ประชาชน และเด็กนักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์ได้ประมาณ 30,000-40,000 ราย

ซึ่งการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงาน กสทช. และ สกมช. ในครั้งนี้ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมมือกันป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างจริงจัง และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวกับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้เปราะบาง และประชาชนในพื้นที่ชายขอบและพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นสิ่งที่สำนักงาน กสทช. ตระหนักและให้ความสำคัญ ผมหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการสร้างความรู้เพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ และเพื่อสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน

พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กล่าวว่า ที่ผ่านมา สกมช. ได้ร่วมมือกับ สำนักงานกสทช. เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพทางออนไลน์ ซึ่งทวีความรุนแรงและสร้างความเสียหายแก่ประชาชนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่ถูกแอบอ้าง สกมช. ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว

โดยมุ่งสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างทักษะด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้เข้าถึงประชาชนทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นการจัดโครงการหรือการจัดอบรมต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับภูมิภาคไปจนถึงระดับประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านไซเบอร์ หลักสำคัญคือการเสริมภูมิคุ้มกันคนไทยทั่วทุกภูมิภาคให้ได้ใช้ชีวิตในโลกไซเบอร์อย่างมีความสุขและปลอดภัย