สำนักงานสถิติฯพบคนไทยอายุ 60 ปีขึ้นไป ยังหาต้องทำงานได้ค่าแรง 5,700/เดือน

สำนักงานสถิติฯพบคนไทยอายุ 60 ปีขึ้นไป ยังหาต้องทำงานได้ค่าแรง 5,700/เดือน

สถิติฯระบุผลสำรวจพบปี 2566 ไทยมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 13.64 ล้านคน ของจำนวนประชากรทั้งหมด โดยเป็นผู้สูงอายุที่ยังคงทำงานอยู่ 5.11 ล้านคน มากที่ใต้-อีสาน กลุ่มประมง,ภาคการเกษตร ได้ค่าแรงต่อเดือนเฉลี่ย 5,700 บาท

นางสาวสุวรรณี วังกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำสรุปผลที่สำคัญการทำงานของผู้สูงอายุในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี โดยนำข้อมูลจากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร และการสำรวจแรงงานนอกระบบ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลในไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน) มาทำการประมวลผลเพิ่มเติมในส่วนของผู้มีงานทำที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ และผู้ดูแลสิทธิการทำงานและความคุ้มครองแรงงานไปใช้ประกอบการวางแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการและการคุ้มครองต่าง ๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์และความเป็นธรรมในการทำงานต่อไป  สำนักงานสถิติฯพบคนไทยอายุ 60 ปีขึ้นไป ยังหาต้องทำงานได้ค่าแรง 5,700/เดือน

โดยสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้ 

ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) จำนวน 13.64 ล้านคน (19.5%) ของจำนวนประชากรทั้งหมดส่งผลให้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aged society)

ซึ่งหมายถึง มีคนอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 10% หรือมีคนอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า 7% ของประชากรทั้งประเทศ เป็นผู้สูงอายุที่ยังคงทำงานอยู่ 5.11 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วน 37.5% ของผู้สูงอายุทั้งหมด โดยมีสัดส่วนของเพศชายมากกว่าเพศหญิง ( 48.1%และ29.7%ตามลำดับ)

ผู้สูงอายุที่ทำงานส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและภาคใต้ สำหรับกรุงเทพมหานครมีสัดส่วนของผู้สูงอายุที่ทำงานประมาณ 25% ของผู้สูงอายุทั้งหมด และพบว่าเป็นผู้สูงอายุที่ทำงานและอาศัยอยู่คนเดียวมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

สำนักงานสถิติฯพบคนไทยอายุ 60 ปีขึ้นไป ยังหาต้องทำงานได้ค่าแรง 5,700/เดือน

ทั้งนี้ จากผลสำรวจพบว่า อาชีพของผู้สูงอายุมากกว่า 50% เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตรและประมง รองลงมาเป็นพนักงานบริการและผู้จำหน่ายสินค้า มีชั่วโมงทำงานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ 39.0 ชั่วโมง สำหรับค่าจ้าง/เงินเดือนของผู้สูงอายุที่ทำงานเป็นลูกจ้าง พบว่า ได้รับค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 12,151 บาท โดยภาคการเกษตรได้รับค่าจ้างน้อยที่สุด 5,796 บาทเท่านั้น

นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้สูงอายุเป็นแรงงานนอกระบบที่ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทำงาน มากถึง 86.8% ประสบปัญหาในเรื่องค่าตอบแทนและความไม่ปลอดภัยในการทำงาน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการรองรับกับผู้สูงอายุที่ทำงานเพิ่มมากขึ้น และช่วยเหลือด้านสวัสดิการ การคุ้มครองและหลักประกันทางสังคม รวมทั้งค่าตอบแทนที่เป็นธรรมกับผู้สูงอายุ