จับตา‘บอร์ดกสทช.’วาระพิเศษพรุ่งนี้ เคาะงบ 2 โครงการ ‘USO 3-Cell Broadcast'

จับตา‘บอร์ดกสทช.’วาระพิเศษพรุ่งนี้ เคาะงบ 2 โครงการ ‘USO 3-Cell Broadcast'

บอร์ดกสทช.เรียกถกวาระพิเศษเคาะงบ Cell Broadcast พร้อมสรุปโครงการ USO ฉบับ 3 กว่า 6,000 ล้านบาท หลังยื้อเม็ดเงิน-โซนพื้นที่มาตลอด ด้านนพ.สรณ ประธานกสทช.ทุบโต๊ะต้องจบเพราะล่าช้ามานานแล้ว

นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ประธาน กสทช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมบอร์ด กสทช.วาระพิเศษในวันที่  2 เม.ย.นี้ จะมีวาระสำคัญที่ต้องพิจารณา คือ เรื่องการพัฒนาระบบเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcast) โดยตรงจากเสาสัญญาณไปสู่โทรศัพท์มือถือทุกเครื่องด้วยการส่ง SMS โดยจะพิจารณา เรื่องการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการว่าจะมีจำนวนเงินเท่าใด 

และอีกเรื่อง คือ การพิจารณาโครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและเพื่อสังคมในพื้นที่ขาดแคลนหรือบริการทั่วถึงของแผนปฏิบัติงานโทรคมนาคมประจำปี 2565 ฉบับที่ 3 หรือ โครงการ USO มูลค่า 6,600 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 3 กรอบใหญ่คือ เพื่อบริการ สาธารณสุข เพื่อการศึกษา และเพื่อความมั่นคง

“ในการประชุมบอร์ด ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 27 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมยังมีความเห็นไม่ตรงกันอยู่ในกรอบเพื่อบริการสาธารณสุข ทั้งประเภทของ รพ.สต. และพื้นที่ภาคไหน มีจำนวน รพ.สต. เท่าใด และบางพื้นที่ได้ งบประมาณมากกว่าบางภาคที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงเรื่องอุปกรณ์ ขอให้ดูเรื่องราคา และคุณภาพ อาจไม่ต้องใช้ สเปคเดิมที่มีราคาแพง จึงต้องให้ทาง สำนักงาน กสทช.กลับไปปรับเปลี่ยนข้อมูลแล้วนำเสนอเข้าบอร์ดใหม่ในวันที่ 2 เม.ย.นี้ โดยกรอบงบประมาณเดิมอยู่ที่วงเงินประมาณ 6,600  ล้านบาท และต้องเร่งให้จบเพราะล่าช้ามานานแล้ว”

ด้าน พล.อ.สิทธิชัย มากกุญชร ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำ ประธาน กสทช. กล่าวว่า ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 7/2567 ที่ประชุมได้เห็นชอบรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555 - 2559) และฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 - 2564)  โดยแผน USO ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555 - 2559) จำนวน 15,788.72 ล้านบาท เบิกจ่าย 6,459.83 ล้านบาท คิดเป็น 40.91% อาทิ 1.โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) 3,920 หมู่บ้าน

2. โครงการจัดให้มีบริการศูนย์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Sevice) เฉพาะบริการศูนย์ USO Net ในโรงเรียนประเภทที่ 2.2 และประเภทที่ 3.2 (ส่วนที่เหลือ) กลุ่มที่ 2 (ภาคเหนือ 2) และกลุ่มที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภายใต้โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในช่วง มิ.ย. 2567

3. โครงการสนับสนุนโครงการชายขอบ (Zone C+) จำนวน 6 โครงการ 4.  โครงการจัดให้มีบริการข้อมูลข่าวสาร ระบบเดซีผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม (DAISY) 5. โครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) และ แผน USO ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 - 2564) จำนวน 40,056.86 ล้านบาท เบิกจ่าย 1,6913.62 ล้านบาท คิดเป็น 42.22 % ประกอบด้วย 1.โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) 15,732  หมู่บ้าน 2. โครงการสนับสนุนโครงการห่างไกล (Zone C) จำนวน 6 โครงการ 3. โครงการสนับสนุนโครงการชายขอบและห่างไกล (Zone C+) และ (Zone C) จำนวน 3 โครงการ

4. โครงการจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนการบริหารจัดการบัญชีทรัพย์สินตรวจสอบการให้บริการ และตรวจนับทรัพย์สินหลังสิ้นสุดการให้บริการของผู้ให้บริการโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) และ พื้นที่ห่างไกล (Zone C) ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดย

ทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 - 2564)

 

5. โครงการพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานบริการทางการแพทย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชนบท (Telehealth) 6. โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงขอบเขตงาน 7. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมูลนิธิโครงการหลวง 8. การจัดระเบียบสายสื่อสาร  9. โครงการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม