‘ฟอร์ติเน็ต-ธรรมศาสตร์’ เอ็มโอยูปั้นคนไซเบอร์

‘ฟอร์ติเน็ต-ธรรมศาสตร์’ เอ็มโอยูปั้นคนไซเบอร์

“ฟอร์ติเน็ต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ลงนามความร่วมมือ สร้างกำลังพลคนรุ่นใหม่ด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ พร้อมเดินหน้าขยายความร่วมมือกับภาคการศึกษา สร้างบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนทางไซเบอร์ที่เพิ่มสูงขึ้นของประเทศโดยเร็วที่สุด

ภัคธภา ฉัตรโกเมศ ผู้จัดการประจำประเทศไทย ฟอร์ติเน็ต กล่าวว่า จากรายงานการวิจัย 2023 Cybersecurity Skills Gap Report ของฟอร์ติเน็ต ระบุว่าองค์กรธุรกิจทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยต่างต้องต่อสู้อย่างหนักเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

โดยพบว่ามีการถูกโจมตีและการรั่วไหลของข้อมูลเพิ่มมากขึ้น โดยเกือบ 70% ขององค์กรที่ตอบแบบสอบถาม ชี้อย่างชัดเจนว่าความเสี่ยงเพิ่มเติมที่ต้องเผชิญนี้เกิดจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในขณะที่ภัยคุกคามต่างๆ ยังคงเติบโตและทวีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นฟอร์ติเน็ตมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการทำงานร่วมกับภาคการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักดีถึงความสำคัญของความสำคัญของไซเบอร์ซิเคียวริตี้ที่จะเข้ามาช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์กรธุรกิจ

“การมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยบนไซเบอร์จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้โดยไม่ต้องหยุดชะงักจากการถูกโจมตี ที่สำคัญยังช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันได้อีกด้วย”

ทั้งนี้ หลักสูตร NSE ของฟอร์ติเน็ต เป็นหลักสูตรด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ที่ครอบคลุมเนื้อหาและมีการอัพเดทอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทันต่อภัยคุกคามใหม่ๆ ตลอดเวลา ตัวหลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ การตรวจจับความเสี่ยง

เน้นการเรียนรู้แบบ Hand-on ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงร่วมกับอุปกรณ์ของฟอร์ติเน็ต ถือเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่สนใจศึกษาเพื่อการทำงานในด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้อย่างจริงจัง ที่สำคัญ

หลักสูตรนี้ ไม่เพียงช่วยยกระดับความสามารถของบุคลากรไทยให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล แต่ยังเพิ่มโอกาสในการทำงาน และโอกาสในการได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นอีกด้วย

จิรพล สังข์โพธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับฟอร์ติเน็ต มุ่งเน้นที่การการพัฒนานักศึกษาและสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านการป้องกันและจัดการภัยคุกคามไซเบอร์ที่เพิ่มมากขึ้น โดยธรรมศาสตร์ได้บรรจุหลักสูตรการเรียน-การสอนไซเบอร์ซิเคียวริตี้ในสองคณะ และหนึ่งวิทยาลัย ได้แก่

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เนื่องจากหลักสูตรนี้ต้องการความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรม
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยหลักสูตรไซเบอร์ซิเคียวริตี้ที่เน้นการป้องกันระบบและเครือข่าย
  • วิทยาลัยนวัตกรรม ด้วยหลักสูตรที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความเข้าใจและเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น ความปลอดภัยของข้อมูล การวิเคราะห์ภัยคุกคาม การป้องกันและตอบสนองต่อเหตุการณ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

โดยหลักสูตรการเรียนการสอนจะแบ่งออกเป็นหลักสูตรปริญญาตรีซึ่งจะมีทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้พื้นฐานและขั้นสูงด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ ตามด้วยหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกในด้านการป้องกันภัยบนไซเบอร์โดยเฉพาะ เช่น ความปลอดภัยของเครือข่าย ความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน หรือการจัดการภัยคุกคาม เป็นต้น

เพื่อให้หลักสูตรสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งใจที่ดำเนินการวิจัยและสำรวจความต้องการของอุตสาหกรรมเพื่อกำหนดหลักสูตรและเนื้อหาการสอน เพื่อให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่องตามการพัฒนาล่าสุดด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

“ธรรมศาสตร์มีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้จำนวนอย่างน้อย 200 คนต่อปี ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมอย่างเฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ เรายังมุ่งที่จะฝึกอบรมบุคคลกรทั้งในสายสนับสนุนและสายวิชาการจำนวน 2,000 คน ให้มีความรู้และเข้าใจขั้นพื้นฐานด้านการรักษาความปลอดภัยบนไซเบอร์”