Pre-Valentine's กสทช.ชี้ถือซิมเกิน 101 เบอร์ ไม่ยืนยันตัวตนจะถูกระงับทันที

Pre-Valentine's กสทช.ชี้ถือซิมเกิน 101 เบอร์ ไม่ยืนยันตัวตนจะถูกระงับทันที

นับถอยหลังก่อนวันที่ 14 ก.พ. 2567 ผู้ถือครองซิมการ์ดต้องมา ยืนยันตัวผู้ตนหากถือมีเบอร์ในครอบครอง 101 เบอร์ขึ้นไป ก่อนโดนระงับ ระบุต้องการตัดวงจรซิมผี-บัญชีม้าเป็นเครื่องมือแก๊งมิจฉาชีพ

นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) กล่าวว่า จากผลกระทบของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่แก๊งมิจฉาชีพใช้วิธีการต่าง ๆ ในการหลอกลวงประชาชน ทั้งการใช้โทรศัพท์หลอกให้โอนเงิน หรือการส่ง sms แนบลิงก์ เพื่อดูดข้อมูลส่วนบุคคลสำนักงาน กสทช. จึงได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง การยืนยันตัวตนและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กำหนดให้ผู้ถือครองซิมตั้งแต่ 6 เบอร์ขึ้นไป ต้องยืนยันตัวตนกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวันที่ 14 ก.พ.นี้ เป็นวันสุดท้ายของการยืนยันตัวตนของผู้ที่ถือครองซิมการ์ดตั้งแต่ 101 เลขหมายขึ้นไป ดังนั้น หากไม่ยืนยันตัวตนภายในวันที่กำหนด หมายเลขจะถูกระงับบริการ และสำหรับผู้ที่ถือครองซิมการ์ด ตั้งแต่ 6-100 เลขหมาย ยังสามารถยืนยันตัวตนได้ถึงวันที่ 13 ก.ค. 2567 

Pre-Valentine's กสทช.ชี้ถือซิมเกิน 101 เบอร์ ไม่ยืนยันตัวตนจะถูกระงับทันที

สำนักงาน กสทช. ตระหนักดีว่า มาตรการดังกล่าวเป็นการเพิ่มขั้นตอนแก่ผู้ใช้บริการทั่วไปที่ใช้งานปกติ แต่เพื่อเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบ และลดโอกาสของมิจฉาชีพในการนำซิมการ์ดไปใช้ในการกระทำผิดหรือผูกกับบัญชีม้า ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้จำนวนหมายเลขที่ไม่ได้ถูกใช้งานจริงลดลง และเมื่อมีคดีเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่สามารถขยายผลจากหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่ผูกกับบัญชีม้า เพื่อสืบไปถึงมิจฉาชีพได้ต่อไป ขอฝากให้ผู้ที่ถือครองซิมการ์ดที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน ไปยืนยันตัวตนตามมาตรการดังกล่าวกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์ตามช่องทางต่าง ๆ ภายในเวลาที่กำหนดด้วย เพื่อป้องกัน และจัดการปัญหามิจฉาชีพ

สำหรับรายละเอียดการยืนยันตัวตน ณ วันที่ 11 กุ.พ. 2567 ไม่รวมกลุ่มทรู และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT มีผู้ถือครองตั้งแต่ 6-100 เลขหมาย ยืนยันแล้ว 317,786 เลขหมาย จากเข้าข่าย 3,848,378 เลขหมาย และมีผู้ถือครองตั้งแต่ 101 เลขหมายขึ้นไป ยืนยันแล้ว 1,662,441 เลขหมาย จากเข้าข่ายมากถึง 7,110,513 เลขหมาย