สดช.เวิร์กช้อปเปิด 3 แอปฯเพื่อคนพิการ เน้นเข้าถึงลดเหลื่อมล้ำ-สร้างโอกาส

สดช.เวิร์กช้อปเปิด 3 แอปฯเพื่อคนพิการ เน้นเข้าถึงลดเหลื่อมล้ำ-สร้างโอกาส

สดช. เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่สำหรับคนพิการทุกประเภท ใช้งานง่ายและสะดวก เน้นการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างทั่วถึง

นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช. กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม สร้างโอกาสอย่างเท่าเทียม เพื่อสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ให้มีความรอบรู้ สามารถเข้าถึง พัฒนา และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างรู้เท่าทัน โดยกลุ่มคนพิการ เป็นบุคคลที่ได้รับความสำคัญตามกฎหมาย ย่อมได้รับสิทธิเท่าเทียมในการดำรงชีวิต และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง บริการต่างๆ ดังนั้น เมื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้า การยกระดับสิทธิความเท่าเทียมทางสังคมก็ย่อมต้องได้รับการพัฒนาไปด้วยเช่นกัน ประกอบกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กำหนดยุทธศาสตร์สำคัญในเรื่องการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ส่งผลให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ องค์ความรู้ และบริการต่างๆ สามารถทำได้สะดวกมากขึ้น ผ่านช่องทางออนไลน์และแอปพลิเคชัน

 

สดช. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศในทุกมิติ โดยให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนผ่านเครื่องมือและกลไกต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีโครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

ให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ความคุ้นเคยในการใช้งานแอปพลิเคชัน ซึ่งนำไปสู่การช่วยเหลือดูแลตัวเองได้มากยิ่งขึ้นและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและการเข้าถึงบริการดิจิทัลต่างๆ ของภาครัฐ สามารถสร้างรายได้ สร้างงาน และสร้างอาชีพได้ในอนาคต

สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้และกิจกรรมแบ่งกลุ่ม (Focus Group) การทดลองใช้แอปพลิเคชันสำหรับคนพิการ โดยครอบคลุมกับความต้องการความพิการ 7 ประเภท ประกอบด้วย ความพิการทางการเห็น ความพิการทางการได้ยิน ความพิการทางการเคลื่อนไหว ความพิการทางการเรียนรู้ ความพิการบกพร่องทางจิต ความพิการทางสติปัญญา และออทิสติก 

โดยแอปพลิเคชันใหม่ที่เปิดตัวในวันนี้ ได้แก่ 1) Service for all : ระบบศูนย์รวมการบริการจากคนพิการทุกประเภท 2) E-mart for all : ระบบอี-คอมเมิร์ซเพื่อสนับสนุนการซื้อสินค้าจากคนพิการทุก ประเภท และ 3) Show for all : ระบบศูนย์รวมการแสดงความสามารถจากคนพิการทุกประเภท

โดยทั้ง 3 แอปพลิเคชันนี้ อยู่ในแอปพลิเคชันหลักคือ D4D APP PORTAL ศูนย์รวมแอปพลิเคชันของคนพิการ ของสดช.

ทั้งนี้ ยังมีแอปพลิเคชันที่พร้อมใช้งานอีก 4 แอปพลิเคชันได้แก่ 1. InfoPage for All : ระบบศูนย์รวมข้อมูลศูนย์ให้การสนับสนุนเพื่อคนพิการในการกำกับของหน่วยงานที่สนับสนุนคนพิการทุกประเภท 2.My Mood For All : ระบบประเมินสุขภาพทางจิต 3. eCard Practice for All : ระบบการเรียนรู้คำศัพท์ 3 ภาษา 4. eLearning for All : ระบบศูนย์รวมหลักสูตรฝึกอบรมและฝึกอาชีพเพื่อคนพิการทุกประเภท  เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนพิการให้ได้มากที่สุด 

โดยสามารถดาวน์โหลด
แอปพลิเคชันดังกล่าว ผ่านทางระบบ IOS และ Android เพื่อให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงเป็นการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กับคนพิการนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และขยายผลให้เกิดการรับรู้ในกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ต่อไป