แนวโน้มด้าน ‘เอไอ’ ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในปี 2024

แนวโน้มด้าน ‘เอไอ’ ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในปี 2024

สองสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเขียนถึงแนวโน้มเทคโนโลยีประจำปี 2024 ของการ์ทเนอร์ ซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยีไอทีในทุกด้าน แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตคือ เทคโนโลยี “ปัญญาประดิษฐ์” หรือ “เอไอ” ยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในวงการเทคโนโลยี

สองสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเขียนถึงแนวโน้มเทคโนโลยีประจำปี 2024 ของ การ์ทเนอร์ ซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยีไอทีในทุกด้าน แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตคือ เทคโนโลยี “ปัญญาประดิษฐ์” หรือ “เอไอ” ยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในวงการเทคโนโลยี

ด้วยเหตุนี้ในสัปดาห์นี้ ผมจึงขอเน้นเจาะลึก แนวโน้มของเอไอในปี 2024 ที่ผมเชื่อว่าจะเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจและสังคมไปสู่อนาคต โดยจะครอบคลุม 5 ประเด็นดังต่อไปนี้

1. Generative AI ที่เข้าถึงได้ง่าย และแพร่หลาย (Democratized Generative AI) หลังจากปีนี้ ChatGPTที่เป็นตัวอย่างของ Generative AI ได้รับความสนใจจากผู้คนอย่างมาก และเข้ามาช่วยในการทำงานของผู้คน เราจะยิ่งเห็นการใช้ Generative AI ที่มากขึ้นใน ปี 2024 และน่าจะเป็นปีทองของการใช้ที่แพร่หลาย

การผสมผสานของโมเดลเอไอที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้ว คอมพิวติ้งบนคลาวด์ และการใช้งานแบบโอเพ่นซอร์ส จะทำให้ Generative AI เข้าถึงได้ทั่วโลก

โดยมีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2026 มากกว่า 80% ขององค์กรจะมีการนำแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งาน Generative AI มาประยุกต์ใช้งาน

นอกจากนี้ Generative AI รุ่นต่อไปจะมีความสามารถในการประมวลผล และผสานข้อมูลหลากหลายรูปแบบ เช่น ข้อความ, เสียง, และภาพ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่หลากหลาย และเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น

2. เอไอที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลเอไอ (Ethical AI and AI Governance) การใช้เอไออย่างมีจริยธรรม และการกำกับดูแลที่เหมาะสมจะเป็นประเด็นสำคัญในปี 2024

 

ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น การตัดสินใจของเอไออย่างมีอคติ และความไม่เข้าใจการทำงานของอัลกอริทึมของเอไอว่าได้ผลลัพธ์มาได้อย่างไร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการกำกับดูแลเอไอโดยการมีกฎหมายหรือกฎระเบียบ การกำกับดูแลจะเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนา เอไอที่ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสังคม

ประเทศต่างๆ ทั่วโลกกำลังพัฒนาและปรับใช้กฎหมาย และกรอบการกำกับดูแลเพื่อควบคุมการใช้เอไออย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งในบ้านเราเองหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรต่างๆ ก็เริ่มเห็นความสำคัญในเรื่องนี้

3. การทำงานเสริมด้วยเอไอ และการพัฒนาทักษะในยุคเอไอ (Augmented Working and Upskilling in the Age of AI) เอไอจะเป็นเครื่องมือช่วยเสริมในการทำงานหลากหลายอาชีพ

โดยเฉพาะการสนับสนุนในการตัดสินใจ การวิเคราะห์ข้อมูล และงานสร้างสรรค์ เช่น งานการตลาด งานบุคคล งานการทำเอกสาร การช่วยเหลือแพทย์ในการวินิจฉัย การช่วยเหลือนักกฎหมายในการวิจัยคดี และอื่นๆ

เอไออาจไม่ได้เข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์ แต่เราจะเห็นความแตกต่างระหว่างคนทำงานที่ใช้เอไอเป็นเครื่องมือช่วยในการทำงานกับคนไม่ได้ใช้งาน ที่จะมีประสิทธิภาพแตกต่างกันมาก และงานบางอย่างจะสามารถใช้เอไอทำแทนได้

จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต่างๆ ต้องเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มทักษะด้านเอไอให้กับพนักงานเพื่อให้พร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในยุคเอไอ

4. วิศวกรรมซอฟต์แวร์แบบ Low-Code และ No-Code (Low-Code and No-Code Software Engineering) ในอดีตอาชีพโปรแกรมเมอร์อาจเป็นตำแหน่งงานที่หาพนักงานเข้ามาทำงานได้ค่อนข้างยาก และการเขียนโปรแกรม (Code) ดูจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับคนทั่วไป

แต่ด้วยการเติบโตของ Generative AI ทำให้การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Low-Code และ No-Code เป็นไปได้ง่ายขึ้น เนื่องจาก Generative AI สามารถช่วยเหลือในการเขียนโปรแกรม และการออกแบบซอฟต์แวร์ให้ได้อัตโนมัติ

แนวโน้มที่จะเห็นคือ การพัฒนาแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมากนักจะกลายเป็นเทรนด์ใหม่ที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้คนจำนวนมากสามารถสร้างแอปพลิเคชัน และนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ และองค์กรต่างๆ ก็จะสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ได้ง่ายขึ้น

5. เอไอสำหรับแอปพลิเคชันบนมือถือ และซอฟต์แวร์ (AI-Powered Mobile Apps and Software) แอปพลิเคชันบนมือถือ และซอฟต์แวร์ในอนาคตจะมีเอไอฝังอยู่ภายใน การใช้เอไอบนแอปพลิเคชันกำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมต่างๆ

แอปพลิเคชันเหล่านี้สามารถนำเสนอเนื้อหา และคำแนะนำตามความต้องการของแต่ละคน ซึ่งจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน และนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ในยุคของเอไอ

สรุปได้ว่า เอไอจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน และมีผลกระทบที่ลึกซึ้งต่อทุกด้านของสังคม และธุรกิจในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน วิธีการดำเนินธุรกิจ และแม้กระทั่งการสื่อสาร และการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง เทคโนโลยีเอไอจะเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวิต และทำงานอย่างมีนัยสำคัญ

ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องเตรียมตัวอย่างจริงจังเพื่อรับมือกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น การปรับตัวและการเตรียมพร้อมนั้นหมายถึงการพัฒนาทักษะใหม่ๆ และการมีมุมมองที่เปิดกว้างต่อการเปลี่ยนแปลง

หากเราสามารถเตรียมการได้ดี และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราก็จะสามารถแข่งขันได้อย่างมั่นคง และประสบความสำเร็จในอนาคต

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์