"กองทุน กทปส." คืออะไร ทำไมต้องควัก 600 ล้าน ถ่ายบอลโลก

"กองทุน กทปส." คืออะไร ทำไมต้องควัก 600 ล้าน ถ่ายบอลโลก

ทำความรู้จัก กองทุน กทปส. กับเงิน 600 ล้านที่ต้องจ่ายให้บอลโลก เหตุผลสำคัญ เพราะเห็นว่าเป็นการดำเนินตามพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรฯ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงบริการได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป

หลังจากที่หวยมาออกที่ กสทช. ในการจัดหาเงินมาเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย (FIFA World Cup Final) 2022 ระหว่างวันที่ 20 พ.ย.-18 ธ.ค. 2565 ให้คนไทยได้ดู ผ่านฟรีทีวีทุกแพลตฟอร์ม โดยระบุจะนำเงินมาจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ประมาณ 1,600 ล้านบาท

แต่สุดท้ายแล้ว บอร์ดกสทช. ลงมติเอกฉันท์เสียงข้างมากยินดีสนับสนุนแต่อนุมัติในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 600 ล้านบาท โดยเหตุผลที่บอร์ดกสทช.อนุมัติให้ใช้เงินกองทุนกทปส.นั้น ระบุว่า เป็นการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อย่างทั่วถึง ตามมาตรา 52 (1) แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2553

เป็นการดำเนินการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป ตามมาตรา 36 และมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551

ซึ่ง กสทช. สามารถดำเนินการได้ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน กทปส. ตามพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อีกทั้งการแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2022 รอบสุดท้ายเป็น 1 ใน 7 รายการที่ กสทช. กำหนดไว้ในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 (Must Have)

ทำความรู้จักที่มากองทุนฯ

กองทุน กทปส. เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นภายในสำนักงาน กสทช. ตามพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรฯ พ.ศ. 2553 โดยมีเป้าหมายการทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ มีวัตถุประสงค์หลักคือ 

1.ดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน       

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีด้านการใช้คลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

3.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการดำเนินการขององค์กรซึ่งทำหน้าที่จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 4.สนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

5.สนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยจัดสรรเงินให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

และ 6.สนับสนุนการใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสนับสนุนการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่มีผู้ได้รับอนุญาตไป เพื่อนำมาจัดสรรใหม่และสนับสนุนการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้คลื่นความถี่

เน้นงานวิจัยต่อยอดเพื่อสาธารณะ

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน กทปส. จึงได้จัดสรรเงินให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการที่จะก่อให้เกิดการผลิตชิ้นงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และเป็นประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวม สามารถนำไปต่อยอด และนำไปใช้ประโยชน์ต่อสาธารณะได้ โดยอาศัยแหล่งรายได้ตามกฎหมาย

อาทิเช่น เงินที่ส่งเข้ากองทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม เงินค่าปรับทางปกครอง ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ จากงานวิจัย เงินที่สำนักงาน กสทช. จัดสรรให้ และดอกผล เป็นต้น

สำหรับแหล่งที่มาของกองทุน กทปส. แหล่งที่มาของเงินทุน ประกอบด้วย

1.ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้

2.เงินที่ได้รับการจัดสรรจากรายได้สำนักงานกสทช.

3.เงินค่าปรับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม

4.เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อสมทบกองทุน

5.เงินที่ส่งเข้ากองทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้ผู้รับใบอนุญาต

6.เงินที่ส่งเข้ากองทุนตามกฎหมายว่าด้วยกฎหมายประกอบกิจการโทรคมนาคมร้อยละ 2.5 ของรายได้ผู้รับใบอนุญาตโทรคมนาคม

7.เงินรายได้จากการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ได้รับคืน ภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าวแล้ว

8.ดอกผลและรายได้ของกองทุน รวมทั้งผลประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

และ 9.เงินและทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน