ไทยคมเฮ!อนุญาโตฯชี้ขาดไทยคม 7 และ 8 ไม่อยู่ใต้สัมปทาน

ไทยคมเฮ!อนุญาโตฯชี้ขาดไทยคม 7 และ 8 ไม่อยู่ใต้สัมปทาน

คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดเป็นเอกฉันท์ ว่าดาวเทียม ไทยคม 7 และไทยคม 8 มิได้เป็นดาวเทียมภายใต้สัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารฯ และให้ยกคำร้องแย้งของผู้คัดค้าน

เรื่องคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ กรณีข้อพิพาทเรื่องดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แจ้งเรื่อง ข้อพิพาท ดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหนังสือของบริษัทเลขที่ TC-CP 019/2560 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) แจ้งว่าดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 เป็นดาวเทียมภายใต้สัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ (“สัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารฯ”)

ฉบับลงวันที่ 11 กันยายน 2534 และแจ้งให้บริษัทฯปฏิบัติตามสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารฯให้ครบถ้วน อาทิ การโอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบทรัพย์สิน การชำระเงินผลประโยชน์ตอบแทนและการประกันภัยทรัพย์สิน ซึ่งบริษัทฯได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ไม่ใช่ดาวเทียมภายใต้สัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารฯ 

แต่เป็นการดำเนินการภายใต้กรอบของการรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  บริษัทฯจึงได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เป็นข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 97/2560 นั้น

 

 

 

 

บัดนี้ กระบวนการพิจารณาข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ได้ดำเนินการมาจนเสร็จสิ้นแล้ว และบริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 บริษัทฯ ได้รับคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 ซึ่ง คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดเป็นเอกฉันท์ ว่าดาวเทียม ไทยคม 7 และไทยคม 8 มิได้เป็นดาวเทียมภายใต้สัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารฯ และให้ยกคำร้องแย้งของผู้คัดค้าน เมื่อมีคำชี้ขาดดังกล่าวแล้ว กรณีจึงเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า ดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8มิได้อยู่ภายใต้ และหรือ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับสัญญาดำเนินการกิจการดาวเทียมสื่อสารฯ บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ใดๆ ที่ต้องดำเนินการตามที่กระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวอ้างและหรือร้องขอตามที่เป็นข้อพิพาท