เปิดแผน 'องค์กรธุรกิจ' ปักหมุด'ความยั่งยืน' ดันผลประกอบการพุ่ง 44%

เปิดแผน 'องค์กรธุรกิจ' ปักหมุด'ความยั่งยืน' ดันผลประกอบการพุ่ง 44%

ผลการสำรวจล่าสุดของ “เอ็นทีที” ย้ำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ช่วยองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สร้างความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม หนุนธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

เอ็นทีที เผยผลสำรวจความยั่งยืนขององค์กรระดับโลกในรายงาน “Innovating for a Sustainable Future” พบว่า 44% ขององค์กรธุรกิจสร้างผลกำไรเพิ่มขึ้นจากแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน รายงานระบุว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความจำเป็นตามหลักจริยธรรมและต่อการดำเนินธุรกิจในการช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในเชิงบวก และสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น 

นอกจากนี้ 69% ของผู้บริหารทั่วโลก ยอมรับว่า นวัตกรรมดิจิทัลเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

รายงาน “Innovating for a Sustainable Future” เป็นการสำรวจความยั่งยืนขององค์กรระดับโลก จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง “เอ็นทีที” และ “ThoughtLab” เพื่อนำเสนอแนวทางดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ต่อการก้าวสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืน
 

ครั้งนี้สำรวจบริษัท 500 แห่งทั่วโลก เพื่อศึกษาแนวทางที่บริษัทต่างๆ ได้นำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผสานเข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงผลที่ได้รับ 

68% องค์กรหนุนความยั่งยืน 

ผลสำรวจพบว่า ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญอย่างจริงจังกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น โดย 68% ขององค์กรที่ทำการสำรวจยอมรับว่า บอร์ดและคณะกรรมการของบริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนเป็นอันดับแรก

การระบาดของโควิด-19ได้แสดงให้เห็นถึงจุดพลิกผันครั้งสำคัญของหลายองค์กร โดย 47% ระบุว่าการระบาดที่เกิดขึ้นทำให้บริษัทต้องให้ความสำคัญกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน

ผลการประยุกต์ใช้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน พบว่า 33% ขององค์กรสามารถลดต้นทุนจากประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น ขณะที่ 32% สามารถพัฒนานวัตกรรม และ/หรือโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ได้มากขึ้น และ 24% มีการเติบโตของรายได้ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ องค์กรทั่วโลกเพียง 12% มองว่า ความยั่งยืนเป็นเพียงเรื่อง “ดีแต่พูด” และองค์กร 4 ใน 10 ระบุว่า ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น และชุมชน คาดหวังให้องค์กรมีการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก

“วิโต้ มาบรูคโค" หัวหน้าฝ่าย Global Marketing ของเอ็นทีที กล่าวว่า เนื่องจากประชากรโลกกลับมาให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของโลกและผู้คนมากขึ้น จึงได้เห็นพันธะสัญญาจากองค์กรต่าง ๆ ในการประยุกต์ใช้และพัฒนาแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และเมื่อเราไม่จำเป็นต้องเลือกเพียงสุขภาพของผู้คน หรือการเติบโตของผลกำไรอย่างใดอย่างหนึ่ง ความยั่งยืนและความสามารถในการทำกำไรทางธุรกิจ จึงเป็นสองสิ่งที่กำลังพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

สอดคล้องแผน“เอสดีจี”ยูเอ็น 

รายงานฉบับนี้ ได้วางขอบเขต “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” สอดคล้องกับ 17 Sustainable Development Goals (SDGs) หรือเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ประการขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นแนวทางการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนภายในปี 2573 โดยเอ็นทีทีได้ปรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับ SDGs ครอบคลุม 3 หมวดหมู่หลัก ประกอบด้วย สังคมที่ดี สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ เอ็นทีที และ ThoughtLab ได้จัดกลุ่มบริษัทต่างๆ เป็น 3 กลุ่ม (กลุ่มเริ่มต้น กลุ่มระดับกลาง และกลุ่มผู้นำ) โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของบริษัท ภายใต้กรอบแนวทาง 10 ประการสำหรับการขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ยั่งยืน ประกอบด้วย  การพัฒนาวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณ การพัฒนาโครงสร้างองค์กร ทักษะและทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

แนะโรดแมพสู่ความยั่งยืน

เมื่อพิจารณาถึงความสำเร็จของผู้นำองค์กร เอ็นทีที แนะว่า หากองค์กรจะบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน ควรทำตามแนวทางดังนี้  1.สร้างรากฐานสู่ความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และโครงสร้างองค์กรเพื่อความยั่งยืนอย่างชัดเจน มีการตรวจสอบประสิทธิภาพโดยเทียบกับตัวชี้วัดความยั่งยืน และผสมผสานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าสู่การทำธุรกิจ

2.ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืน ผู้บริหารองค์กรควรตระหนักว่า ความยั่งยืนและนวัตกรรมดิจิทัลเป็นสองด้านของเหรียญ เมื่อมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น โดยเฉพาะระบบคลาวด์ เอไอและ ไอโอที ผู้บริหารต้องเข้าใจว่า การได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเกิดจากกลยุทธ์การผสานความยั่งยืนและนวัตกรรมดิจิทัลเข้าด้วยกัน

และ 3. สร้างพันธมิตรที่ทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน ผู้บริหารองค์กรไม่เพียงทำงานอย่างใกล้ชิดกับส่วนต่างๆ ในซัพพลายเชน หากยังต้องพัฒนาความสัมพันธ์กับพันธมิตรที่หลากหลาย ตั้งแต่องค์กรพหุภาคี เอ็นจีโอ (NGOs) ไปจนถึงกลุ่มอุตสาหกรรมและผู้บริโภค