คลอดแล้ว !!! 7 อรหันต์ "กสทช." ตรงปกหรือไม่ เช็คชื่อได้เลย

คลอดแล้ว !!! 7 อรหันต์ "กสทช." ตรงปกหรือไม่ เช็คชื่อได้เลย

กรรมการสรรหาประกาศรายชื่อ ว่าที่บอร์ดกสทช.ใหม่ แล้วครบ 7 คน หลังปิดแสดงวิสัยทัศน์จากผู้สมัครล้นหลามมากถึง 78 คน ไร้ชื่อ "ฐากร" ตัวเก็งตามโผเช่นเคย

เมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา รายงานข่าวแจ้งว่า นายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล ประธานกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ออกหนังสือรับรองรายชื่อ ผู้สมัครกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กรรมการ กสทช.) ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 และมาตรา 14/2 รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านที่สมัครตามมาตรา 6 และที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกำหนดตามมาตรา 14/1 ที่จะเป็นกรรมการ กรรมการ กสทช. ในแต่ละด้าน ด้านละหนึ่งคน

ซึ่งได้รับการคัดเลือกด้วยคะแนนเสียงถึงสองในสามของจำนวนทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ของคณะกรรมการสรรหาและให้เสนอรายชื่อดังกล่าวไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 15 และมาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

163076591299

 

 

163076591410 ปรากฏผลตามบัญชีรายชื่อในแต่ละด้าน ดังนี้

1.ด้านกิจการกระจายเสียง คือ พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ
2.ด้านกิจการโทรทัศน์ คือ ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต
3.ด้านกิจการโทรคมนาคม คือ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ
4.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค คือ ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์
5.ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน คือ นายต่อพงศ์ เสลานนท์
6.ด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกสทช. ดังนี้
ด้านกฎหมาย คือ ร้อยโท ดร.ธนกฤษฎ์ เอกโยคยะ
ด้านเศรษฐศาสตร์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย

 

ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยจากรายชื่อที่ปรากฏพบว่า นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ อดีตเลขาธิการกสทช.ชุดที่ผ่านมา ที่ลงสมัครยังคงไม่ได้ผ่านสรรหาแต่อย่างใด