'สภาดิจิทัล' ผนึก องค์กรพันธมิตร ลุย รพ.สนามต้นแบบ นำร่องในกทม.

'สภาดิจิทัล' ผนึก องค์กรพันธมิตร ลุย รพ.สนามต้นแบบ นำร่องในกทม.

“สภาดิจิทัลฯ” จับมือ “แพทยสภา” “กสทช.” และ “85 พันธมิตรองค์กรดิจิทัล” ขยายผลโมเดลนำเทคโนโลยีดิจิทัลเสริมศักยภาพโรงพยาบาลสนามจาก “3 รพ.สนามต้นแบบ” สู่โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ ต่อยอด “Smart Home and Community Isolation”

“Smart Field Hospital” เป็นต้นแบบโรงพยาบาลสนามดิจิทัลที่ได้เริ่มติดตั้งในรพ.สนาม 3 แห่ง ได้แก่ รพ.สนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รพ.สนามกองทัพอากาศ ดอนเมือง และ รพ.สนามธรรมศาสตร์ พร้อมขยายผลสู่คู่มือแนวปฏิบัติโรงพยาบาลสนามดิจิทัล เพื่อให้โรงพยาบาลสนามต่าง ๆ นำไปเป็นแนวทางในการเสริมระบบและเชื่อมโยงการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความเสี่ยงระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย

ทั้งนี้ สภาดิจิทัลฯ ยังได้ร่วมมือกับแพทยสภา และพันธมิตรดิจิทัล อย่างต่อเนื่องโดยต่อยอดสู่ “Smart Home and Community Isolation Model” ด้วยการนำดิจิทัลโซลูชันมาช่วยเหลือและดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านหรือศูนย์พักคอย โดย Smart Home Isolation

ประกอบด้วย 1) การจัดลำดับคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด 19 ขณะนี้มียอดผู้ใช้งาน 86,656 คน 2) Remote Monitoring ช่วยติดตามสถานะผู้ป่วย เช่น อุณหภูมิ ค่าออกซิเจน เพื่อการดูแลรักษาทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มียอดผู้ใช้งาน 2,855 คน 3) Consultation and Medicine Delivery ผู้ป่วยสามารถปรึกษาอาการจากแพทย์ในระบบ 150 คน เพื่อการคัดกรองอาการ ดูแลรักษาตัวเอง และเชื่อมต่อระบบส่งยา มียอดผู้ใช้งาน 86,032 คน

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า “สภาดิจิทัลฯ ต้องขอบคุณแพทยสภา กสทช. และพันธมิตรกว่า 85 องค์กรที่ได้มาร่วมกันพัฒนาโรงพยาบาลต้นแบบดิจิทัลจำนวน 3 แห่งตามที่มุ่งหวัง ได้แก่ รพ.สนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รพ.สนามกองทัพอากาศ ดอนเมือง และ รพ.สนามธรรมศาสตร์ โดยนำดิจิทัลโซลูชัน เข้ามาเสริมศักยภาพโรงพยาบาลสนามให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย

พร้อมทำให้การสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามมีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ทั้งนี้สภาดิจิทัลฯและแพทยสภาจะขยายผลโดยการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติโรงพยาบาลสนามต้นแบบดิจิทัลเพื่อให้โรงพยาบาล หรือหน่วยงานต่าง ๆ นำไปเป็นแนวทางจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอื่น ๆ เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีเพิ่มมากขึ้นต่อไป พร้อมกันนี้ สภาดิจิทัลฯ ยังพร้อมต่อยอด Smart Field Hospital ไปสู่ Smart Home and Community Isolation Model ด้วยการนำดิจิทัลเทคโนโลยี และระบบดิจิทัลโซลูชันที่องค์กรพันธมิตรดิจิทัลพัฒนาขึ้น มาช่วยเหลือและดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ต้องกักตัว หรือรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ศูนย์พักคอย เพื่อช่วยสนับสนุนและแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือกับภาวะวิกฤตที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก 

162917363137

ด้าน ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา กล่าวว่า “แพทยสภาในฐานะองค์กรสภาวิชาชีพซึ่งเป็นตัวแทนของบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ต้องขอขอบคุณสภาดิจิทัลฯ องค์กรพันธมิตร เครือข่ายดิจิทัลทุกภาคส่วน ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนดิจิทัลเทคโนโลยีและการพัฒนาดิจิทัลโซลูชันต่าง ๆ ให้การทำงานของโรงพยาบาลสนามทั้ง 3 แห่ง มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ช่วยแบ่งเบาภาระและสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี จนเกิดเป็นต้นแบบโรงพยาบาลสนาม Smart Field Hospital ในที่สุด”

ทั้งนี้ นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการสายงานกิจการโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ได้กล่าวถึงความร่วมมือกับสภาดิจิทัลฯ ในการส่งเสริมการนำระบบโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อรองรับการบริหารจัดการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 ใน Smart Field Hospital และ Smart Home and Community Isolation Model โดยอำนวยความสะดวกให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด