สกสว.จับมือพีเอ็มยู เร่งหารือแผนวิจัยปี 66-70

สกสว.จับมือพีเอ็มยู เร่งหารือแผนวิจัยปี 66-70

สกสว.จับมือพีเอ็มยู เร่งหารือแผนวิจัยปี 66-70 เชื่อมโยงกรอบยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาฯให้ตอบสนองความท้าทายในการพัฒนาประเทศในอนาคต

(23 ก.ค.) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวง อว.) รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เข้าร่วมประชุมพิจารณาภาพรวมแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2566-2570

ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้บริหารของหน่วยบริหารและจัดการทุน (พีเอ็มยู), คณะอนุกรรมการจัดทำแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, การจัดกรอบวงเงินงบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับแผนงานกลยุทธ์ในประเด็นต่างๆ  ร่วมกันพิจารณาความสอดคล้องของแผนงานและแผนงานสำคัญภายใต้ร่างแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2566-2570 (แผนด้าน ววน. ปี 2566 –2570) ให้เชื่อมโยงและตอบเป้าหมาย ผลลัพธ์ ผลกระทบ ของกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

162705187799
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 

รศ.ดร. ชนาธิป ผาริโน รองผู้อำนวยการ สกสว. ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สำนักกลยุทธ์แผนและงบประมาณ สกสว. เปิดเผยข้อมูลว่า สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบ 6 จุดมุ่งเน้นของนโยบาย (High-Priority Policy) ของกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย 1.ศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 2.จุดหมายของการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นคุณค่าและความยั่งยืน  3.ประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูปและอาหารที่มีคุณค่าและมูลค่าสูง 4.ผู้สูงอายุมีศักยภาพและโอกาสอย่างเต็มที่ในการพึ่งตนเอง 5.เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้า ล้ำยุคสู่อนาคต และ 6.กำลังคนสมรรถนะสูงและเป็นศูนย์กลางกำลังคนระดับสูงของอาเซียน
 

ทั้งนี้การจัดทำแผนด้าน ววน. ดำเนินการภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์สำคัญ เพื่อให้สามารถตอบเป้าประสงค์ตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขันและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต

162705193738
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้า เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน

การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมที่ สกสว. พยายามดำเนินการ เพื่อให้การจัดทำแผนด้าน ววน. ปี 2566–2570 ได้ข้อมูลเป้าหมายและผลลัพธ์สำคัญ (OKRs) ในระดับแผนงาน และแผนงานสำคัญของแผน ววน. ที่บอกทิศทางและมีเป้าหมายชัดเจน รวมทั้งสามารถเห็นแนวทางและกลุ่มเป้าหมายที่จะสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้เกิดผลกระทบทำให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพิ่มความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก และพึ่งพาตนเองได้ ยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต

162705195663

สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถแก้ปัญหาท้าทายของสังคมและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยหลังการหารือในวันนี้ สกสว. จะดำเนินการพัฒนาและเสนอ (ร่าง) แผนดังกล่าว ต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ต่อไป