"ดีจีเอ" เร่งดัน 'รัฐบาลดิจิทัล' สู่ท้องถิ่น พลิกโฉมบริการประชาชน

"ดีจีเอ" เร่งดัน 'รัฐบาลดิจิทัล' สู่ท้องถิ่น พลิกโฉมบริการประชาชน

เปิดโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล2564” เปลี่ยนแนวคิด พลิกรูปแบบทำงานเปิดเวทีนำเสนอผลงานดิจิทัลโซลูชั่น ของหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศครั้งแรก

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เปิดโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2564” หนุนการขับเคลื่อนหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้ก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ยกระดับความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เดินหน้าสู่ รัฐบาลเปิด (Open Government) อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในงานมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้าร่วมรับฟังพร้อมกันจากทั่วประเทศ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้วางนโยบายขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อการก้าวเป็นรัฐบาลดิจิทัล ยกระดับความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อำนวยความสะดวกให้ประชาชน และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานรัฐ ทั้งในด้านการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ การให้คำปรึกษาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และให้บริการระบบงานกลาง 

อาทิ การดูแลข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการเป็นรัฐบาลเปิด โดย สพร. เป็น Open Government Data Hub ของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐได้สะดวกอีกช่องทางหนึ่งและสำหรับโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2564 นี้เป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสในการนำเสนอผลงานดิจิทัลโซลูชันการให้บริการประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่ง อปท. ถือเป็นด่านหน้าที่สำคัญที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนกว่า 50 ล้านคนทั่วประเทศ ได้แสดงศักยภาพการนำเทคโนโยลีดิจิทัลในปัจจุบัน ตลอดจนได้นำเสนอแผนงานพัฒนาในอนาคต ที่จะต่อยอดการบริการให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) เปิดเผยว่า “จากผลสำรวจกลุ่มตัวอย่างบางหน่วยงานของอปท.ในพื้นที่ 27 จังหวัดในช่วงที่ผ่านมาพบว่า ส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบที่พร้อมในการให้บริการประชาชนผ่านทางดิจิทัลได้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน สพร.ได้เล็งเห็นความจำเป็นในเรื่องนี้ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประเทศไทยพ.ศ.2563 – 2565“ ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

สพร.จึงได้ดำเนินการสนับสนุนหน่วยงานที่ได้พัฒนาระบบให้บริการประชาชนแล้วด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยนำไปขยายผลใช้งานให้กับ อปท.ในพื้นที่อื่น ตลอดจนช่วยพัฒนาต่อยอดบริการเพิ่มเติมให้สอดคล้องตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ 

สำหรับ “โครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” 2564” นี้ นับเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้ อปท. ต่างๆ กว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ สามารถนำเสนอผลงานนวัตกรรมการบริหารงานและการให้บริการประชาชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้จากประสบการณ์ของอปท.ที่นำระบบบริหารงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์แล้วมาช่วยให้ อปท.อื่นสามารถนำไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองได้โดยง่าย โดยมี สพร.เป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงและพัฒนาให้ในแต่ละอปท.

ปีนี้เป็นแรกที่จะมีการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล หรือ DG Awards(Digital Government Awards) หมวดท้องถิ่นดิจิทัล จำนวน 1 รางวัล สำหรับ อปท.ที่มีผลงานโดดเด่นที่สุด โดยการพิจารณาผลงานของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผลงานของหน่วยงาน อปท. ทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ อปท.ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองจำนวน 40 หน่วยงานจะได้รับมอบรางวัลเบื้องต้น คือ รางวัล “ท้องถิ่นดิจิทัล” เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นตัวอย่างกับหน่วยงานอื่นๆ ในปีถัดไป รวมถึงสนับสนุนให้หน่วยงาน อปท. ให้ความสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และร่วมกันสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาครัฐไทยให้เกิดขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้