อว.ขยับจ้างงาน 'U2T' ขับเคลื่อนบีซีจีโมเดล

อว.ขยับจ้างงาน 'U2T' ขับเคลื่อนบีซีจีโมเดล

อว.ขยับจ้างงาน 'U2T' 3.5 หมื่นคนขับเคลื่อน BCG โมเดล สุขภาพ-อาหาร-ขยะ-หัตถกรรม-ท่องเที่ยว ตั้งเป้าสำเร็จใน 1ปี

  162055768016

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยหลังประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาพัฒนาคน/บุคลากร ครั้งที่ 1 มี ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นประธาน ได้มีการพิจารณาแนวทางในการพัฒนากำลังคนในการด้าน BCG ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และ ระยะยาว

โดยในแผนระยะสั้น ที่จะให้เกิดผลเร็วที่สุด คณะกรรมการเห็นว่าควรจะพัฒนาในกลุ่มบุคลากรที่ได้รับการจ้างงาน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” หรือ U2T ซึ่งปัจจุบัน มีการจ้างงานกว่า 53,000 คน ที่ลงไปทำงานในพื้นที่ 3,000 ตำบล โดยทำโครงการและกิจกรรมกว่า 10,000 กิจกรรม

162055770257

ซึ่งในจำนวนนี้ กว่า 60% ของกิจกรรม สอดรับกับ BCG โดยคาดว่าจะมี นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และ ประชาชน ในพื้นที่ ที่ได้รับการจ้างงานภายใต้ U2T ไม่น้อยกว่า 35,000 คน ที่ทำกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจแบบ BCG ไม่ว่าจะเป็น ด้านเกษตรและอาหาร ประมาณ 10,760 คน ด้านสุขภาพ สมุนไพรและเครื่องสำอาง ประมาณ 3,890 คน ด้านการจัดการขยะ น้ำและสิ่งแวดล้อม ประมาณ 6,570 คน ด้านหัตถกรรม เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ประมาณ 3,550 คน และด้านท่องเที่ยว ประมาณ 10,770 คน

162055772247

รองปลัด อว.กล่าวต่อว่า ที่ประชุมเห็นว่า เนื่องจากกลุ่มคนใน U2T เหล่านี้ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการทำงานในพื้นที่ น่าจะนำมาพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติม ทั้งการฝึกอบรมเฉพาะด้านในความรู้ BCG การส่งเสริมการนำเสนอแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ใน BCG การนำความรู้ไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ ตลอดจนการส่งเสริมให้คนกลุ่มนี้มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ หรือ วิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนากำลังคนด้าน BCG ระยะสั้นภายใน 1 ปีได้

162055773694

“สำหรับแนวทางการพัฒนากำลังคนด้าน BCG ในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล จะเริ่มตั้งแต่เดือน พ.ค. - ธ.ค.นี้ โดยฝึกทักษะ BCG ผ่านคอร์ดออนไลน์ ผ่านโครงการเมกกะแฮกกาธอน คือ การให้ผู้ได้รับการจ้างงานเป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ช่วยกันระดมสมอง ต่อยอดแนวความคิดเพื่อสร้างธุรกิจจริงและผ่านโครงการยุวชนสตาร์ทอัพของกองทุนพัฒนาผู้ ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ เทดฟันด์ (TED Fund)” ศ.ดร.ศุภชัย กล่าว