ประสบการณ์ ‘ดิจิทัล’ หัวใจสำคัญ ‘เฮลธ์แคร์’ ยุคใหม่

ประสบการณ์ ‘ดิจิทัล’ หัวใจสำคัญ ‘เฮลธ์แคร์’ ยุคใหม่

การมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะประสบการณ์บนดิจิทัล เป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญสูงสุดของธุรกิจในวันนี้  1 ใน 5 ของผู้บริโภคบอกว่าจะไม่รับบริการรักษาพยาบาลทางออนไลน์อีก

ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังสูงของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น สถานพยาบาลต้องสร้างการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสมระหว่างผู้ป่วย แพทย์ และพยาบาล โดยมุ่งเน้นประสบการณ์ของลูกค้าเป็นหลักของ “Initiative” การเปลี่ยนย้ายไปสู่รูปแบบการดูแลสุขภาพโดยเน้นคุณค่า (Value-Based Care - VBC) ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการดูแลรักษา ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยรวมในการให้บริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองต่างๆ

ยิ่งครบวงจร ยิ่งได้เปรียบ

วีเซอร์ชี้ว่า แพลตฟอร์มดิจิทัลจะช่วยรองรับแนวทางการรักษาพยาบาลแบบครบวงจรภายใต้ 4 องค์ประกอบคือ 1.ระบบวิเคราะห์ข้อมูลก้าวล้ำที่ช่วยปรับปรุงการดูแลรักษาผู้ป่วย 2.การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการรักษาพยาบาลโดยใช้ข้อมูลที่โปร่งใส 3. การเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงาน รองรับการให้บริการนอกสถานพยาบาล และ 4.การปรับแต่งประสบการณ์แบบเฉพาะบุคคลสำหรับผู้ป่วย

ทั้งนี้ การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่รวดเร็วสำหรับระบบการแพทย์ดิจิทัล, การติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคผ่านช่องทางดิจิทัล, เอไอ และบริการดูแลสุขภาพทางออนไลน์ จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อธุรกิจและรูปแบบการดำเนินงานแบบเดิมๆ ของผู้ให้บริการ

การปรับตัวเพื่อรับมือกับกระแสความเปลี่ยนแปลง โดยนำเสนอรูปแบบการให้บริการสุขภาพแบบครบวงจร ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อธุรกิจการดูแลสุขภาพ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในสังคมดิจิทัลที่ให้ความสำคัญกับผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น”

อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานสู่ดิจิทัลแล้ว การเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่ดิจิทัลก็มีความสำคัญเช่นกัน ธุรกิจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองในการพัฒนากลยุทธ์สำหรับธุรกิจดิจิทัล รวมถึงสถาปัตยกรรมไอทีขององค์กร พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

โดยนอกจากจะต้องปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์แล้ว ผู้ให้บริการสุขภาพยังต้องปรับปรุงแผนพัฒนาระบบดิจิทัล โดยจะต้องมุ่งเน้นการยกระดับประสบการณ์ดิจิทัลสำหรับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์

ขณะที่ การพัฒนาไปสู่แนวทางที่มุ่งเน้นประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าจะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งมีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาตรการล็อคดาวน์และข้อจำกัดด้านความปลอดภัยที่มีผลบังคับใช้ทั่วโลกอาจทำให้ต้องเปลี่ยนมาใช้ช่องทางออนไลน์สำหรับการขอคำปรึกษาจากแพทย์ในอนาคตอันใกล้ซึ่งกว่าที่คาดไว้