'เอ็นไอเอ' เฟ้นหานวัตกรรมขจัด "ปัญหาอุบัติใหม่เมือง-ชุมชน" ปี64

'เอ็นไอเอ' เฟ้นหานวัตกรรมขจัด "ปัญหาอุบัติใหม่เมือง-ชุมชน" ปี64

“เอ็นไอเอ” เผย 4 แนวโน้มปัญหาอุบัติใหม่ของสังคมเมืองและชุมชนปี 64 พร้อมเปิดแนวทางเฟ้นหา 'นวัตกรรม' จากไอเดียสตาร์ทอัพต่อยอดสู่การใช้งานจริง หวังรองรับและแก้ปัญหาให้ประชาชน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA คาดการณ์  4 ปัญหาที่สังคมเมืองและชุมชนเตรียมเผชิญ ได้แก่ ปัญหาจากผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ปัญหาสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของคนในสังคม ปัญหาความเท่าเทียมทางเพศ และปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มคนเปราะบาง

โดย NIA ได้วางแนวทางเพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆ ผ่านโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน 2564 หรือ CITY & COMMUNITY INNOVATION CHALLENGE 2021 ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการขึ้นเพื่อเฟ้นหานวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาในประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของเมืองและชุมชน 

160630757944

พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของสังคมเมืองและชุมชน ส่งผลให้แต่ละปีประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไป NIA จึงมีการศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มปัญหาที่จะเกิดขึ้น พร้อมคาดการณ์อนาคต (Foresight) เพื่อวางแผนรับมือใน 4 ปัญหาหลัก ได้แก่ 1.ปัญหาจากผลกระทบการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 2.ปัญหาสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของคนในสังคม โดยให้ความสำคัญและพยายามหาแพลตฟอร์มนวัตกรรมขึ้นมารองรับเพื่อสร้างความประนีประนอม 3.ปัญหาความเท่าเทียมทางเพศ โดยมุ่งวางแผนสำหรับดึงศักยภาพของกลุ่ม LGBTQA+ ออกมาให้คนในสังคมได้รับรู้ในมิติที่หลากหลาย และ 4.ปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มคนเปราะบาง อาทิ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ

160630762712

       พันธุ์อาจ กล่าวต่อไปว่า โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน 2564 หรือ CITY & COMMUNITY INNOVATION CHALLENGE 2021 จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มีเป้าหมายในการเฟ้นหานวัตกรรมที่สามารถผลักดันไปสู่การใช้งานจริง เพื่อตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาในประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของเมืองและชุมชน โดยเปิดรับข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาในหลากหลายมิติ โดยที่ผ่านมาสนับสนุนไปแล้วทั้งสิ้น 36 โครงการ มูลค่าการสนับสนุน 38.92 ล้านบาท ก่อให้เกิดการลงทุนกว่า 185.38 ล้านบาท

160630759374

สำหรับหัวข้อที่เปิดรับสมัครในปี 2564 นี้ มุ่งเน้นใน 3 เรื่อง คือ 1.การฟื้นฟูผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งประกอบด้วย 1.นวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน 2.แพลตฟอร์มธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมประกอบด้วย แพลตฟอร์มด้านการศึกษา และ 3.มิติปัญหาสังคมอุบัติใหม่ในเมือง ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมเพื่อการสร้างสันติภาพและการแก้ปัญหาความรุนแรง 

“ปัจจุบันมีผู้สนใจส่งแนวความคิด (Concept Idea) เพื่อขอรับการสนับสนุนจากโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ปี 2564 จำนวน 218 ไอเดีย ซึ่งหลังจากนี้เอ็นไอเอ จะพิจารณาคัดเลือกเพื่อนำแนวคิด มาพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง และก่อให้เกิดประโย์ชน์ต่อสังคม ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่านวัตกรรมที่มีอยู่ขณะนี้ รวมถึงนวัตกรรมที่จะส่งเสริมต่อไปในอนาคต จะสามารถรองรับปัญหาใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างเพียงพอ  และทำให้ทั่วโลกได้เห็นถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะมาช่วยยกระดับความเป็นอยู่ในช่วงที่โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายได้อย่างดีเช่นเดียวกัน” พันธุ์อาจ กล่าวสรุป       

160630763989