วศ.ลงพื้นที่ยกระดับผู้ประกอบการเซรามิกลำปาง

วศ.ลงพื้นที่ยกระดับผู้ประกอบการเซรามิกลำปาง

วศ.ลงพื้นที่พร้อมงานวิจัยและเทคโนโลยี ตั้งเป้ายกระดับผู้ประกอบการเซรามิกลำปาง โดยได้นำเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพเตาเผาแก๊ส ลดต้นทุนเชื้อเพลิง ลดการสูญเสียความร้อน ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีมากยิ่งขึ้น

         ณ หมู่บ้านเซรามิก OTOP อ.เกาะคา จ.ลำปาง นักวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานเซรามิคดั้งเดิม กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เข้าพบผู้ประกอบการในพื้นที่ จ.ลำปาง โดยได้นำเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพเตาเผาแก๊ส และเพิ่มประสิทธิภาพการเผามาพัฒนากระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ ซึ่งสามารถลดต้นทุนเชื้อเพลิงในการเผาได้ร้อยละ 10-30 และลดการสูญเสียความร้อนหรือการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์เตา ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีมากยิ่งขึ้น อีกทั้งให้ความสำคัญกับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ไปควบคู่กัน ทั้งภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการภายในประเทศ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
          นอกจากนี้ยังมีการตรวจติดตาม สอบถามความต้องการเพื่อที่จะนำปัญหาในแต่ละด้านไปวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ และนำมาปรับใช้แก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการต่อไป 

160571491782
          นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้าร่วมประชุม "การนำงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง" ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายการนำงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง
         

การประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดลำปางครั้งนี้ วศ. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนาในพื้นที่ดังกล่าว และได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานการพัฒนาเซรามิก ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจและผู้ประกอบการของลำปางมาเป็นเวลายาวนาน โดย นพ.ปฐม  เปิดเผยว่า วศ. ได้ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเซรามิกมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง มุ่งเน้นใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน โดยเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและเป็นที่ต้องการของตลาด
  160571493711

ในพื้นที่ จ.ลำปาง โดย วศ. ได้นำเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพเตาเผาแก๊ส และเพิ่มประสิทธิภาพการเผามาพัฒนากระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ ซึ่งสามารถลดต้นทุนเชื้อเพลิงในการเผาได้ร้อยละ 10 – 30% และลดการสูญเสียความร้อนหรือการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์เตา ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีมากยิ่งขึ้น อีกทั้งให้ความสำคัญกับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ไปควบคู่กัน ทั้งภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการภายในประเทศ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เซรามิก เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีคุณภาพ ปลอดภัย คุ้มค่าและเหมาะสมกับความต้องการใช้งานและเป็นที่ยอมรับด้วยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อไป เป็นการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการเซรามิกในระดับ SMEs ให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและรูปแบบสวยงามมีมูลค่าและการส่งออกที่เพิ่มขึ้น

160571495351


          ทั้งนี้ ภายในงานดังกล่าว วศ. ได้นำตัวอย่างผลงานวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับผู้ประกอบการเซรามิกจากศูนย์ศิลปาชีบ้านแม่ต๋ำและบ้านทุ่งจี้ จ.ลำปาง มาร่วมจัดแสดง ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพเตาเผาแก๊สและเพิ่มประสิทธิภาพการเผาและการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์