วศ.เดินหน้าหนุนวิจัยฯ ยกระดับ 'เอสเอ็มอี' เซรามิกลำปาง

วศ.เดินหน้าหนุนวิจัยฯ ยกระดับ 'เอสเอ็มอี' เซรามิกลำปาง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เดินหน้าหนุนงานวิจัย ดึง วทน. ผนวกภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาเทคโนโลยีเซรามิกจังหวัดลำปาง สู่ความหลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ตลาดยุคใหม่ พร้อมยกระดับผู้ประกอบการเซรามิก สู่การพัฒนาฝีมือ-แผนธุรกิจ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้าร่วมประชุม "การนำงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง" ซึ่งมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายการนำงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง

160571389669


การประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดลำปางครั้งนี้ วศ. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนาในพื้นที่ดังกล่าว และได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานการพัฒนาเซรามิก ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจและผู้ประกอบการของลำปางมาเป็นเวลายาวนาน

นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ เปิดเผยว่า วศ. ได้ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเซรามิกมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง มุ่งเน้นใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน โดยเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและเป็นที่ต้องการของตลาด

160571395028

ในพื้นที่ จ.ลำปาง โดย วศ. ได้นำเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพเตาเผาแก๊ส และเพิ่มประสิทธิภาพการเผามาพัฒนากระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ ซึ่งสามารถลดต้นทุนเชื้อเพลิงในการเผาได้ร้อยละ 10 – 30% และลดการสูญเสียความร้อนหรือการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์เตา ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีมากยิ่งขึ้น อีกทั้งให้ความสำคัญกับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ไปควบคู่กัน ทั้งภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการภายในประเทศ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

160571392636


พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เซรามิก เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีคุณภาพ ปลอดภัย คุ้มค่าและเหมาะสมกับความต้องการใช้งานและเป็นที่ยอมรับด้วยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อไป เป็นการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการเซรามิกในระดับเอสเอ็มอีให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและรูปแบบสวยงามมีมูลค่าและการส่งออกที่เพิ่มขึ้น

160571399447