'ไทยคม' ลั่นไม่เคยผิดสัมปทาน

'ไทยคม' ลั่นไม่เคยผิดสัมปทาน

ไทยคม 5 เสียแต่ยังจ่ายค่าส่วนแบ่งรายได้

ทั้งนี้ สัญญาสัมปทานดาวเทียมไทยคม เกิดขึ้นมานานเกือบ 30 ปี โดยมีการกำหนดเงื่อนไขในเชิงกรอบดำเนินการและหลักการปฏิบัติและมีการอ้างอิงกับแผนดำเนินการที่ไทยคมเสนอและดีอีเอสได้ให้ความเห็นชอบโดยเน้นความต่อเนื่องของบริการดาวเทียมตลอดอายุสัญญาในแผนดำเนินการที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญากำหนดให้ไทยคมจัดสร้างดาวเทียม 2 ชุดรวม 4 ดวงโดยแต่ละชุดประกอบด้วยดาวเทียมหลัก และดาวเทียมสำรองและเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงดาวเทียมที่ยังมีอายุวิศวกรรมเหลือใช้งานได้อยู่ ดีอีเอสก็สามารถนำไปบริหารจัดการต่อไป

เขา กล่าวว่า ในการดำเนินการตามสัญญาจนถึงปัจจุบันไทยคมได้มีการจัดสร้าง และโอนกรรมสิทธิ์ดาวเทียมให้รัฐไปแล้ว 6 ดวงมากกว่าที่กำหนดไว้ในแผนกรณีการขัดข้องของดาวเทียมไทยคม 5 ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องปลดระวางไปนั้นกระทรวงทราบถึง อายุการใช้งานของดาวเทียมไทยคม 5 ตามที่ออกแบบไว้ในขณะที่ขออนุมัติจัดส่งว่า ดาวเทียมไทยคม 5 จะครบอายุการใช้งานตามที่ออกแบบไว้ซึ่งครบอายุในปี 2561 และเมื่อเกิดกรณีการขัดข้องของดาวเทียมไทยคม 5 เนื่องจากการใช้งานเกินกว่าอายุที่กำหนด ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องปลดระวางในวันที่ 26 ก.พ.2563 

"ที่ผ่านมาเราหารือกับดีอีเอสและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ล่วงหน้า และแจ้งแผนการปลดระวางให้ทุกฝ่ายทราบและขออนุมัติก่อนนอกจากนั้น บริษัทยังได้นำส่วนแบ่งรายได้จากลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ นำส่งกระทรวงเป็นคำชดเชย รวมถึงเจรจากับบริษัทประกันภัยเพื่อนำเงินสินไหมทดแทนส่งมอบให้ดีอีเอสต่อไป"

อีกทั้ง ที่ผ่านมาไทยคมยังคงมีดาวเทียมไทยคม 4 และดาวเทียมไทยคม 6 สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องตลอดอายุสัญญาสัมปทาน และเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง กระทรวงฯก็สามารถนำดาวเทียมทั้งสองดวงไปบริหารจัดการต่อไป ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาสัมปทานแล้ว ดังนั้น ไทยคมจึงมีความเห็นว่า บริษัทได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วโดยรัฐไม่เสียประโยชน์แต่อย่างใด เนื่องจากไทยคมได้นำดาวเทียมขึ้นให้บริการ และโอนกรรมสิทธิให้กับดีอีเอสแล้วครบถ้วนตั้งแต่จัดส่งดาวเทียม และยังได้ชำระค่าส่วน แบ่งรายได้ของดาวเทียมทั้ง 6 ดวงรวมกัน จนถึงปัจจุบัน เป็นเงิน 13,792.23 ล้านบาท ขณะที่จำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในสัญญาคือ 1,415 ล้านบาท 

นายอนันต์ ขอยืนยันว่า ตลอดระยะเวลาในสัมปทานมีการดำเนินการที่เปิดเผยโปร่งใสต่อเจ้าหน้าที่รัฐมาโดยตลอด ผ่านกระบวนการเห็นชอบ และอนุมัติดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในสัญญา และความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐในการนำส่งรายได้ตามสัญญา และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาโดยครบถ้วนถูกต้อง