ทีมนักวิจัย ม.เกษตร ค้นพบ 'ปลิง' สกุลใหม่ครั้งแรกในไทย

ทีมนักวิจัย ม.เกษตร ค้นพบ 'ปลิง' สกุลใหม่ครั้งแรกในไทย

ทีมนักวิจัย ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ค้นพบปลิงสกุลใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย เกาะอยู่กับหอยฝาเดียวน้ำจืด ในบ่อน้ำภายในมหาวิทยาลัย

คณะนักวิจัย นำโดยนางสาวกฤติยา เชียงกุล นิสิตปริญญาเอก ดร.ปรเมศร์ ตรีวลัยรัตน์ และ รศ.ดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ค้นพบปลิงสกุลใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย 
ซึ่ง Batracobdelloides bangkhenensis มีชื่อสามัญว่า “Bangkhen snail-eating leech” โดยมีชื่อไทยคือ “ปลิงกินหอยบางเขน” เป็นปลิงกินหอยชนิดใหม่ที่พบครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งพบว่ามักเกาะอยู่กับหอยฝาเดียวน้ำจืดหลายชนิด ได้แก่ Bithynia siamensis siamensis, Indoplanorbis exustus, Radix rubiginosa, Physella acuta และ Pomacea canaliculata โดยปลิงจะดูดกินของเหลวจากตัวหอย และใช้เปลือกหอยเป็นที่พักพิงในช่วงที่ดูแลตัวอ่อน โดยในภาพจะเห็นตัวอ่อนเกาะอยู่บริเวณด้านท้องของปลิง ถูกค้นพบครั้งแรกในบ่อน้ำสวน 100 ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
160490405654
ซึ่งปลิงกินหอยบางเขนชนิดนี้ มีขนาดเล็กยาวประมาณ 14 มิลลิเมตร ตัวใส มีเม็ดสีสีเขียวเข้มกระจายทางด้านหลัง มีตา 2 คู่ อยู่บริเวณปล้องที่ 3 การแยกชนิดของปลิงชนิดนี้ใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยา โดยการเปรียบเทียบยีน COI  โดย phylogenetic tree ของยีน COI ระบุว่า B. bangkhenensis มีลักษณะแตกต่างจาก Batracobdelloides ชนิดอื่น ๆ
160490407288
นับได้ว่า เป็นการพบปลิงสกุลใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย และเป็นการพบในเจ้าบ้านที่เป็นหอยฝาเดียว ซึ่งในอดีตมีรายงานพบปลิงกลุ่มนี้ในเอเชียโดยมีรายงานพบในหอยแมลงภู่ ปลาน้ำจืด
เอกสารอ้างอิง
Chiangkul, K., P. Trivalairat and W. Purivirojkul. 2020. Batracobdelloides bangkhenensis sp. n. 
(Hirudinea: Rhynchobdellida), a new leech species parasite on freshwater snails from