สถาบันสิ่งทอ รับบริจาค หลอดใช้แล้ว ส่งต่อหมอนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

สถาบันสิ่งทอ รับบริจาค หลอดใช้แล้ว ส่งต่อหมอนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

ครบรอบ 23 ปี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดทำโครงการ CSR “หลอดใช้แล้วเราขอ ส่งต่อทำหมอนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง” รับบริจาคหลอดพลาสติกและผ้า (เพื่อทำเป็นปลอกหมอน) จากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และผู้ที่สนใจบริจาค เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมด้วย 

ประเทศไทยติด 1 ใน 5 กลุ่มผู้นำเข้าขยะพลาสติกมากที่สุดในโลก นั่นเองทำให้ในปัจจุบันขยะยังคงเป็นปัญหาหลักที่ไม่สามารถกำจัดให้หมดไป จากข้อมูลสถานการณ์ของขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย กรมควบคุมมลพิษ (ที่มา :สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561) ประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มปริมาณขยะเพิ่มขึ้น โดยในปี 2561 มีมากกว่า 27.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 กว่า 1.64 % ซึ่งมีเพียง 34 % เท่านั้นที่ถูกคัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ ส่วน 39 % ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง และ 27 % กำจัดไม่ถูกต้องกลายเป็นปัญหา ปัจจัยหลักๆ มาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร เศรษฐกิจต่าง ๆ ที่กำลังขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทั้งด้านการท่องเที่ยว ด้านอุตสาหกรรม

          ขณะเดียวกันแนวโน้มในการจัดการขยะมูลฝอยถือว่าดีขึ้น แต่ขยะพลาสติกกลับมีเพียง 5 แสนตันจาก 2 ล้านตันเท่านั้นที่ถูกนำกลับมารีไซเคิลใหม่ ที่เหลืออีก 1.5 ล้านตัน ที่ไม่ได้รับการรีไซเคิลนั้นจึงกลายเป็นขยะ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในบริเวณรอบ ๆ เป็นอย่างมาก นอกจากจะจัดการปัญหาขยะไม่หมดแล้ว ยังมีการสร้างขยะเพิ่มขึ้นทุกวัน ตัวอย่างพฤติกรรมการดื่มกาแฟของสังคมในปัจจุบัน พบว่า กาแฟหนึ่งแก้วสามารถสร้างขยะได้ 3 ชิ้น และ 1 ใน 3 ถูกพบมากในทะเล

          โดยประเทศไทยถูกจัดอันดับให้อยู่ที่ 5 ของโลก ที่มีการทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุด จากผลสำรวจของทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยจอร์เจีย และจากผลการศึกษาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) รายงานการจำแนกขยะในทะเล พบว่าหลอดพลาสติกมีมากเป็นอันดับ 2 รองจากถุงพลาสติก ซึ่งขยะพลาสติกเหล่านี้นอกจากจะเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลโดยตรงแล้ว เมื่อผ่านไปเป็นระยะเวลานาน พลาสติกจะสลายตัวเป็น "ไมโครพลาสติก" หรือชิ้นส่วนพลาสติกที่มีขนาดเล็กมากไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า สามารถปนเปื้อนไปกับสัตว์ทะเลต่าง ๆ และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทำให้เกิดการหมุนเวียนเข้าไปสู่ร่างกายมนุษย์ได้ในอนาคต และอาจส่งผลต่อระบบทางเดินอาหาร


          สังคมในปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทั้งการดำเนินชีวิต และการเติบโตของเศรษฐกิจ จึงส่งผลให้ต้องผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ตามวิถีชีวิตของผู้คนและชีวิตที่เร่งรีบ โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งนั้น เมื่อไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้งานอีกแล้วก็กลายเป็นขยะพลาสติก แต่กระแสการตื่นตัวในเรื่องการลดปัญหาขยะต่าง ๆ ก็เพิ่มมากขึ้น ทั้งจากกระแสการงดใช้ถุงพลาสติก หรืองดให้ถุงพลาสติกตามซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ หันมาใช้ถุงผ้า หรือต้องจ่ายเงินค่าถุงใส่ของแทน การหันมาพกแก้วน้ำส่วนตัว แทนการใช้แก้วพลาสติก การงดใช้หลอดพลาสติก พกหลอดส่วนตัว และแคมเปญอื่น ๆ อีกมากมาย


          โครงการ “หลอดใช้แล้วเราขอ ส่งต่อทำหมอนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง” มีแรงบันดาลใจจากการสังเกตการใช้ชีวิตประจำวันของบุคลากรภายในองค์กรว่ามีการซื้อน้ำดื่ม น้ำหวาน กาแฟกันคนละแก้วทั้งเช้า พักเที่ยง หรือในระหว่างเวลาทำงาน เมื่อไม่ได้ใช้แล้วก็จะทิ้งไปกลายเป็นขยะ แต่ถ้านำขยะเหล่านั้นมาสร้างประโยชน์ใหม่ได้โดยเฉพาะหลอดพลาสติกนำมาทำหมอนจาก หลอดพลาสติก เพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก สามารถช่วยลดปัญหาขยะ การรู้จักสร้างคุณค่าให้กับสิ่งต่าง ๆ และยังสร้างจิตสำนึก จิตสาธารณะให้กับบุคลากรภายในสถาบันฯ อีกด้วย

          โครงการ CSR รับบริจาคหลอดพลาสติกและผ้า (เพื่อทำเป็นปลอกหมอน) จากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และผู้ที่สนใจบริจาค เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมด้วย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง จิตสาธารณะ และความสามัคคีภายในองค์กร, สร้างสัมพันธ์ และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร, ลดปริมาณของขยะที่เกิดขึ้นในองค์กร และเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ  บุคลากรของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอที่จะช่วยกันทำหมอนจาก หลอดพลาสติก และติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลที่จะรับบริจาค “หมอนหลอดพลาสติก กำหนดระยะเวลาดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562


*หมายเหตุ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เผยแพร่ข้อมูลโครงการ CSR “หลอดใช้แล้วเราขอ ส่งต่อทำหมอนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง” ทางเว็บไซต์สถาบันฯ