'มหาดไทย' ติดดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพดูแลเมือง

'มหาดไทย' ติดดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพดูแลเมือง

'เนคเทค' ส่งเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบแอพพลิเคชั่น เป็นเครื่องมือช่วยมหาดไทยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน 'Traffy Fondue' แอพฯ รับแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม ส่วน 'Traffy Waste' แอพฯ เครื่องมือบริหารจัดการการเก็บขยะ

กระทรวงมหาดไทย (มท.) และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามความร่วมมือใน “โครงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมืองและบริการประชาชน” ขับเคลื่อนการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำปี 2562 โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

บุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ความร่วมมือนี้นำร่องด้วยแอพฯรับแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน และแอพฯบริหารจัดการการเก็บขยะ จะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงด้านสาธารณูปโภค และการแจ้งซ่อมต่างๆ โดยกระทรวงจะส่งเสริมให้นำแอพฯ ทั้งสองไปใช้อย่างแพร่หลายต่อไป

ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมฯ กล่าวว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านบิ๊กดาต้าจากเนคเทคจะช่วยให้บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองและชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นระบบมากขึ้น ทางเนคเทคจะสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ บุคลากรในการอบรมและสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับแอพฯ ซึ่งจะช่วยให้ อปท.มีเครื่องมือที่ทันสมัย สะดวกสบายให้กับประชาชนในพื้นที่

ขณะที่ อปท.จะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ บิ๊กดาต้าในการวางแผน การแก้ไขปัญหา การบริหารจัดการเมืองและชุมชน

ทั้งนี้ Traffy Fondue และ Traffy Waste เป็นเทคโนโลยีในกลุ่ม Traffy City Platform หรือแพลตฟอร์มการบริหารจัดการเมืองด้วยเทคโนโลยีและข้อมูล ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยนายวสันต์ ภัทรอธิคม หัวหน้าทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ เนคเทค จุดเด่นของเทคโนโลยีอยู่ที่การเพิ่มความเป็นอัจฉริยะหรือความสมาร์ทให้กับเมือง โดยเชื่อมสิ่งที่ประชาชนพบเห็นว่า เป็นสิ่งที่ควรปรับปรุง นำส่งไปให้ถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถเข้าใจความต้องการและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รวมถึงเป็นการพัฒนาเมืองด้วยความช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน ตอบสนองจุดที่เป็นปัญหาและสร้างความยุ่งยาก (Pain point) ของประชาชนผู้อยู่อาศัย พนักงานผู้ดูแลและผู้บริหารได้เป็นอย่างดี

‘บิ๊กดาต้า-เอไอ’กระชับปัญหา

Traffy Fondue แอพฯรับเรื่องแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหา ที่ช่วยลดระยะเวลา ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหา โดยเพิ่มช่องทางแจ้งปัญหาถึงเจ้าหน้าที่โดยตรง อีกทั้งสามารถติดตามสถานะการดำเนินการแก้ไขได้ผ่าน LINE@ และแอพพลิเคชั่นหลังการแจ้งปัญหาไปแล้ว

ขณะที่หน่วยงานภาครัฐจะได้ข้อมูลที่เพียงพอสำหรับบริหารจัดการปัญหา เช่น ภาพถ่าย ตำแหน่งบนแผนที่ จึงแก้ปัญหาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น เหมาะสำหรับนำไปใช้ในอาคาร สำนักงาน คอนโด หมู่บ้านโรงงาน โรงเรียนและโรงพยาบาล ซึ่งข้อมูลที่ได้จากระบบสามารถนำมาเป็นบทวิเคราะห์ทางสถิติ ที่ช่วยรวบรวบข้อมูลปัญหาและการแก้ไข เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจในการลงทุนเพื่อแก้ปัญหาได้

ส่วน Traffy Waste ระบบจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยีเอไอ วิเคราะห์ข้อมูลจากการติดตามตำแหน่งรถเก็บขยะด้วย Multi-GNSS บันทึกเส้นทางและประวัติการเก็บขยะ วิเคราะห์พฤติกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขยะ โดยสามารถทำงานร่วมกับ Traffy Fondue ทำให้ประชาชนค้นหาจุดทิ้งขยะใกล้บ้านพร้อมเวลาจัดเก็บประจำ ตรวจสอบประวัติและสถิติการเก็บขยะ รับแจ้งเตือนการเก็บขยะผ่านไลน์ และช่วยรายงานขยะล้นถังเกลื่อนกลาดได้

ขณะที่ทางเทศบาล อบต. นิคมอุตสาหกรรม จะมีข้อมูลพฤติกรรมทำงานของรถเก็บขยะ รวมถึงรับรู้จุดแจ้งเตือนเก็บขยะสำคัญที่ไม่ถูกจัดเก็บ พร้อมยังสามารถบันทึกประวัติการจัดเก็บและสถิติเก็บขยะ พร้อมแนะนำเส้นทางที่ประหยัดเชื้อเพลิงได้ด้วย จึงเป็นประโยชน์ให้กับผู้ให้บริการจัดเก็บขยะทั้งที่เป็นส่วนภาครัฐ (การปกครองส่วนท้องถิ่น นิคมอุตสาหกรรม) และภาคเอกชน (ผู้ให้บริการจัดเก็บขยะ ผู้ให้เช่ารถขยะ) สามารถนำผลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และลดต้นทุนค่าน้ำมันได้