เกษตรอัจฉริยะด้วย IoT Sensor ซันสวีทนำร่องในเชียงใหม่

เกษตรอัจฉริยะด้วย IoT Sensor ซันสวีทนำร่องในเชียงใหม่

ล็อกซเล่ย์ ร่วมมือ ซันสวีท นำร่องโครงการพัฒนาการเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) และ IoT Sensor พัฒนากระบวนการเพาะปลูกข้าวโพดหวานเกษตรกรยุค4.0 หวังเพิ่มคุณภาพผลผลิต ลดต้นทุนการเพาะปลูก และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

นายกาญจน์ ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า หลังจากบริษัทได้เริ่มทดลองใช้เทคโนโลยี IoT Sensor บนแปลงทดลองปลูกข้าวโพดหวานของซันสวีทตั้งแต่ช่วงกลางปี 2561 ที่ผ่านมา จนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ล่าสุด บมจ.ล็อกซเล่ย์ และ บมจ.ซันสวีท ได้ร่วมกันลงนามในสัญญาโครงการพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) เฟสแรกอย่างเป็นทางการ เพื่อนำเทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) และ IoT Sensor มาใช้บนพื้นที่จริงของ เคซี ฟาร์ม (KC Farm) จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนกว่า 25 ไร่ ในการเก็บข้อมูลภาคเกษตรมาวิเคราะห์และแสดงผลผ่านแดชบอร์ด (Dashboard) พร้อมนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) และเชื่อมโยงเข้าสู่แอพพลิเคชั่นการแจ้งข้อมูลด้านการเพาะปลูกแก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของเคซี ฟาร์ม นำไปใช้ให้เกิดศักยภาพสูงสุด


โครงการดังกล่าวแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่1 ติดตั้งอุปกรณ์ IoT Sensor เครือข่ายการสื่อสารและ Data Center ระยะที่2 วิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนา Application เพื่อการใช้งานของเกษตรกร และระยะที่3 คือการนำไปประยุกต์ใช้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายและประเมินผลตามตัวชี้วัด


"สำหรับการดำเนินโครงการการเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) และ IoT Sensor ทั้ง3 ระยะบริษัทมีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นที่ปรึกษาหลักของโครงการ ในการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ อุณหภูมิ แสงแดด แรงลม ปริมาณน้ำฝน ความชื้นในอากาศ และเก็บตัวอย่างแมลงศัตรูพืช นำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลแสดงผลผ่านแดชบอร์ด (Dashboard) พร้อมนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาต่อยอดเป็นองค์ความรู้ใหม่ ในการวางแผนให้พร้อมรับมือ และแก้ไขปัญหาที่จะเกิดกับไร่ข้าวโพดหวานได้อย่างตรงจุดและทันท่วงที อาทิ หากอุณหภูมิสูง ดินแห้ง ให้เกษตรกรเพิ่มปริมาณน้ำ หากตรวจสอบพบว่าจะมีฝนตกหนัก ให้งดการใส่ปุ๋ยเพื่อลดการชะล้างของปุ๋ย นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ยังสามารถคำนวณวันเก็บเกี่ยวผลผลิต อัตราผลตอบแทนโดยประมาณ ความเสี่ยงในการเกิดโรคได้อีกด้วย" นายกาญจน์กล่าว


ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทจะนำเทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำและ IoT Sensor มาใช้กับฟาร์มเพาะปลูกอัจฉริยะ (Smart Farm) ของบริษัทเพื่อเป็นต้นแบบการใช้นวัตกรรมการเกษตรแบบใหม่กับเกษตรกรใน Contract Farming ของบริษัทฯ ที่มีมากกว่า 20,000 รายครอบคลุมพื้นที่ทางภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาพัฒนาการเกษตรตั้งแต่ระดับฟาร์มไปถึงผู้บริโภค ช่วยให้เกษตรกรไทยก้าวสู่ยุคเกษตรกร 4.0 มีชีวิตที่ดีขึ้นและมีรายได้ที่ยั่งยืนตลอดไป