‘ดาทาธอน’ค่ายเกษตรเปลี่ยนโลก

‘ดาทาธอน’ค่ายเกษตรเปลี่ยนโลก

ค่าย “ดาทาธอน” บ่มเพาะไอเดียเปลี่ยนโลกด้วยเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ที่จะตอบโจทย์อุตสาหกรรมชั้นนำและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภครุ่นใหม่

ซี อาเซียน โต้โผรับสมัครนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีไอเดียสร้างสรรค์เข้าค่าย “ดาทาธอน” (Datathon) บ่มเพาะไอเดียเปลี่ยนโลกด้วยเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ที่จะตอบโจทย์อุตสาหกรรมชั้นนำและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภครุ่นใหม่ ชิงเงินรางวัล 5 หมื่นบาท พร้อมโอกาสนำเสนองานให้กับหน่วยงานและบริษัทชั้นนำในแวดวงการเกษตรและอาหาร


Datathon เป็นกิจกรรมส่งเสริมและจุดประกายแนวคิดให้แก่ผู้ประกอบการใหม่ในยุคดิจิทัล 4.0 ค้นหาความเป็นตัวตนของสตาร์ทอัพ รวมถึงการให้คำแนะนำแบบตัวต่อตัวกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จากทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอ (Pitching) ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโมเดลธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด


10 เทรนด์เทคโนฯเกษตร


นางสาวนันทัชพร จิรรวิชชาสกุล เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจดรีม ออฟฟิศ บริษัท ซี เอ ซี จำกัด (C asean) ฉายภาพ “10 แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารในประเทศไทย” ที่จะเป็นกรอบปักหมุดไอเดียให้กับผู้เข้าประกวด ประกอบไปด้วย 1. Decentralization การกระจายเข้าสู่ผู้บริโภคแทนที่ทำฟาร์มห่างไกลในต่างจังหวัดก็สามารถใช้เทคโนโลยีในการทำฟาร์ขนาดเล็กในเมือง หรือพื้นที่ที่ใกล้กับผู้บริโภคมากที่สุด ทำให้ส่งถึงมือผู้บริโภคได้เร็วและมีคุณภาพมากที่สุด


2. Leverage Accumulation การแชร์ข้อมูลระหว่างฟาร์มผ่านเทคโนโลยี ช่วยกันขับเคลื่อนกิจการเป็นกลุ่มจะทำให้ประสบความสำเร็จมากกว่าทำเพียงลำพัง 3.Healthcare &Agriculture เทคโนโลยีเข้ามาช่วยควบคุมคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐาน ไม่มีสารเคมีตกค้าง 4. Virtualization คือการใช้ซอฟต์แวร์เข้าช่วยในแนวตั้ง เริ่มตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงมือลูกค้า 5.Mobile ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของคนในปัจจุบัน เพราะการทำตลาดไม่จำเป็นต้องไปตลาดแต่สามารถจำหน่ายผ่านทางสมาร์ทโฟนได้ทันที 6.Fully Automated Farms การทำงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้คนงานทุกๆ อย่าง เช่น การใช้รถไถอัตโนมัติ


7. Changing Food Preferences การถนอมอาหาร การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของอาหารจากอาหารผู้ป่วยแทนที่จะปรุงครั้งละเมนูก็เปลี่ยนมาเป็นเจลลี่ 8. Perishing Perishability การถนอมอาหารแบบใหม่ จะเป็นกล่องที่คงคุณภาพของอาหารไว้ได้ 9.Gene-Editied Crops การพัฒนาตั้งแต่สายพันธุ์ และ 10. Lab-Grown Food การพัฒนาอาหารที่มาจากห้องปฏิบัติการ


จากแล็บถึงมือผู้บริโภค


นายคมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเกษตรมากขึ้น ทั้งช่วยแก้ปัญหาที่ทำกินซึ่งมีน้อยลงสวนทางกับจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และเสริมประสิทธิภาพการผลิตในฟาร์มและโรงงานให้ได้ปริมาณและคุณภาพมากขึ้น


เทคโนโลยีเด่นในยุคที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและขยายพันธุ์พืช ขณะที่แนวโน้มในอนาคตจะเป็นการวิจัยพัฒนาเพื่อผลิตพืชผลและอาหารในห้องปฏิบัติการ โดยข้ามขั้นตอนการทำฟาร์มเพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการเกษตรแบบดั้งเดิม รวมทั้งดึงกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาทำการเกษตรในรูปแบบใหม่ที่พร้อมต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น


Datathon จึงเป็นโครงการหนึ่งที่จะช่วยยกระดับ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การผลิตหรือการตลาดด้านเกษตรกรรมและอาหาร ช่วยลดความเหนื่อยยากของเกษตรกรรุ่นใหม่ และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้นด้วยนวัตกรรมจากสถาบันการศึกษาที่เข้ามาช่วยสนับสนุนได้จริงในทางปฏิบัติ เช่น สมาร์ทฟาร์ม ระบบอัตโนมัติ ระบบน้ำหยด สอดคล้องนโยบายไทยแลนด์ 4.0


โครงการฯ เปิดกว้างสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่จะมาร่วมนำเสนอไอเดียเทคโนโลยีพัฒนาธุรกิจการเกษตรและอาหาร ซึ่งมีศักยภาพสูงและมีโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกมาก ทั้งในประเทศและตลาดโลก ระหว่างวันที่ 15-16 ก.ค.นี้ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี (TCCtech) จำกัด ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจพระจอมเกล้าลาดกระบัง ร่วมกับ C asean- Dream Office