'ฟิลิป เชียง ชอง แทน' ขอลาออกซีอีโออินทัช

'ฟิลิป เชียง ชอง แทน' ขอลาออกซีอีโออินทัช

เหตุมีปัญหาด้านสุขภาพ จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัด และต้องใช้เวลาในการรักษาและพักฟื้นเป็นเวลานานทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

รายงานข่าวจากบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า นายฟิลิป เชียง ชอง แทน ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่ง “ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” กับคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัด และต้องใช้เวลาในการรักษาและพักฟื้นเป็นเวลานานทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงประชุมกันและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุญาตให้นายฟิลิป ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และมีมติแต่งตั้งให้ นายเอนก พนาอภิชน ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการเงินและบัญชี ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายฟิลิป เชียง ชอง แทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ขอแสดงความขอบคุณนายฟิลิป ที่ได้ทำงานอย่างทุ่มเทให้กับบริษัทและกลุ่มอินทัชตั้งแต่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน

ที่ผ่านมานายฟิลิป ได้วางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “Connecting Thais for Sustainable Growth” รวมถึงการพัฒนาธุรกิจใหม่ไว้หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสตาร์ทอัพไทย การทำกิจการร่วมค้า การควบรวมกิจการ หรือการสร้างการเติบโตจากธุรกิจปัจจุบัน ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ได้ อาทิ การนำเทคโนโลยีและดิจิตอลมาสร้างมูลค่าและการเติบโตให้ธุรกิจในกลุ่มอินทัช อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภค และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และการทำประโยชน์ต่อสังคมไทยในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น ทั้งนี้ นโยบายและแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ที่นายฟิลิปได้วางรากฐานไว้นั้น จะยังคงดำเนินการต่ออย่างเป็นรูปธรรมตามแผนงานที่วางไว้

สำหรับนายเอนก พนาอภิชน สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถในสายงานบริหารการเงินและบัญชี โดยร่วมงานกับกลุ่มบริษัทมาแล้ว 25 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการเงินและบัญชี

ทั้งนี้ นายเอนก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จนกว่าคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน (Leadership Development & Compensation Committee) จะทำการสรรหาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทต่อไป