ส่องยุทธศาสตร์ ‘ดาต้าเซ็นเตอร์’ รัฐ

ส่องยุทธศาสตร์ ‘ดาต้าเซ็นเตอร์’ รัฐ

หวังหน่วยงานภาครัฐยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับบริการดิจิทัล

ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (Digital Government) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการภาคประชาชน และภาคธุรกิจ ทั้งเป็นการกำหนดทิศทางการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทย ให้เป็นเอกภาพและเป็นรูปธรรม

ปัจจุบันกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาแผนดังกล่าว และจำเป็นต้องเร่งขับเคลื่อนให้ทันกับไทยแลนด์ 4.0 ที่กำลังจะเกิดขึ้น

ปูพรมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลตามนโยบายของประเทศ จะต้องอาศัยความแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล และหากดูจากแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ที่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับบริการดิจิทัล ความท้าทายสำคัญประการหนึ่งของการดำเนินการนั้น คือ การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (ดาต้า เซ็นเตอร์)

ทั้งในรูปแบบที่รัฐดำเนินการเอง การใช้บริการจากภาครัฐ หรือการใช้บริการจากภาคเอกชน ซึ่งจะส่งผลให้งานบริการดิจิทัลของภาครัฐมีประสิทธิภาพสามารถให้บริการแก่ภาคประชาชนและภาคธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา อีกทั้ง ยังสนับสนุนการทำงานภายในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แผนดังกล่าวได้เน้นย้ำถึงการบูรณาการ และการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล โดยมีโครงการสำคัญที่เป็นปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนการให้บริการดิจิทัล ได้แก่ โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Modernization)

ทั้งนี้ สรอ.ได้ดำเนินโครงการดังกล่าว นับเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับรองรับบริการดิจิทัลภาครัฐ ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เป็นผลให้หน่วยงานภาครัฐมีโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการยกระดับการให้บริการแก่ประชาชน เพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม

ผุดศูนย์ข้อมูลหลักในประเทศ
นายพิเชฐ กล่าวว่า สำหรับโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ สรอ. ได้ดำเนินโครงการนี้ตามนโยบายคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในขณะนั้น ซึ่งมีแนวคิดเตรียมการศูนย์ข้อมูลในประเทศ ให้มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน อันจะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานศูนย์ข้อมูล สร้างความคุ้มค่าการใช้งบประมาณภาครัฐ รวมถึงสร้างมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ก่อให้เกิดการส่งเสริมการขยายตัวทางธุรกิจภาคเอกชน และส่งผลให้ภาคเอกชนเพิ่มศักยภาพ และทักษะการดำเนินงาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีโลก

จากนโยบายดังกล่าวข้างต้น สรอ. จึงได้ดำเนินโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้ 1.เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินการพัฒนาศูนย์ข้อมูล ทั้งในด้านนโยบาย การลงทุน ความคุ้มค่า และประโยชน์ที่ได้รับ 2.เพื่อจัดทำรูปแบบดำเนินงานที่เหมาะสม สำหรับการพัฒนาศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ และ 3. เพื่อทำเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินการ เช่น การกำหนดมาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลสำหรับให้บริการภาครัฐ และการกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานกลาง

เร่งประชาพิจารณ์(ร่าง)ศูนย์ข้อมูล
ด้านนายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสรอ. กล่าวว่า สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐของไทย สรอ. มุ่งพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยที่เป็นไปตามแผนและนโยบายของประเทศ รวมถึงพัฒนาให้มีมาตรฐานที่ทัดเทียมกับนานาประเทศ

จากผลการศึกษาข้างต้น ที่ผ่านมา สรอ. ได้จัดให้มีการประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย ต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ และ (ร่าง) มาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เข้าร่วม

สำหรับการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ได้นำผลศึกษาจากต่างประเทศ ผลสำรวจข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และผลจากการประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย มารวบรวม วิเคราะห์ และสรุปเป็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ และ (ร่าง) มาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ อันจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐต่อไป