กสทช.ประกาศ 13 นโยบายปี 60 เน้นเยียวยาดิจิตอล

กสทช.ประกาศ 13 นโยบายปี 60 เน้นเยียวยาดิจิตอล

กสทช.ประกาศ 13 นโยบายปี 60 เน้นเยียวยาดิจิตอล ค่ายมือถือร่วมแจกบัตรเติมเงินฟรีเข้าถวายสักการะพระบรมศพ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 16 ธค ที่ รร.กรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช) เป็นประธานการแถลงนโยบาย กสทช. ปี 2560 โดยมีนายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการฯ และคณะกรรมการร่วมในการแถลงครั้งนี้

นายฐากร เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ได้ประกาศ13นโยบายหลักในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช.ในปี2560ที่เน้นคุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนสูงสุด ดังนี้

1.การสร้างองค์กรโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง โดยจะเน้นตั้งแต่กระบวนการการจัดตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนงานบริการประชาชนในการออกใบอนุญาตต่างๆ ให้มีความโปร่งใสในการทำงานทุกขั้นตอน

2.สำนักงานฯ จะรีบนำเงินรายได้ในปี2559หักจากหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของสำนักงานแล้ว นำเงินส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินในต้น ม.ค.2560ในทันทีโดยยังไม่รอผลการตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)โดยคาดว่าปี2559จะมีเงินนำส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดินมากกว่า4,300ล้านบาทขึ้นไป

3.สำนักงานฯ จะมีการกระจายอำนาจในการออกใบอนุญาตทุกประเภทให้สำนักงาน กสทช. ภาคทั้ง4ภาค สามารถดำเนินการแทนสำนักงาน กสทช. ในส่วนกลางได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในทุกภูมิภาค ในการยื่นขอใบอนุญาตต่างๆ ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาในกรุงเทพอีกต่อไป พร้อมนี้จะรีบจัดตั้งสำนักงาน กสทช. เขต ที่ยังขาดอยู่อีก4เขต ให้ครบจำนวน21เขต เพื่อจะได้สนับสนุนการทำงานกับหน่วยงานรัฐอื่นๆ ในเรื่องการตรวจสอบเนื้อหาต่างๆ ทั้งทางด้านวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ตลอดจนการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของประชาชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเป็นหลัก

4.จะสนับสนุนและผลักดันในการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิตอล ทั้งที่มติที่ประชุม กสทช. ได้เห็นชอบในหลักการแล้ว และในส่วนที่อยู่ในขั้นตอนที่จะต้องนำเสนอต่อไปก็ตาม โดยมีหัวข้อหลักๆ ดังนี้

- สนับสนุนให้ใช้เงินกองทุนของ กสทช. ในการนำช่องรายการไปขึ้นบนสัญญาณดาวเทียมตามกฎMust Carryโดยจะรีบผลักดันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

- การยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปี จากการออกอากาศรายการเกี่ยวกับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้ถือเป็นรายการข่าวสารประโยชน์ที่นำมาลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมได้

- การขยายงวดการชำระเงินค่าประมูลในงวดที่4งวดที่5และงวดที่6ออกเป็นหลายๆ งวด เพื่อจะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล

- การแจกคูปองดิจิตอลเพิ่มเติมอีก4ล้านใบเศษ ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้เคยประกาศว่าจะมีการแจกในเดือน พ.ย.2559นั้น สำนักงาน กสทช. ต้องขออภัยประชาชนที่จะต้องเลื่อนไปแจกในไม่เกินกลางเดือน ม.ค.2560ทั้งนี้เนื่องจาก สำนักงาน กสทช. ได้มีการจัดวางระบบการแจกคูปองใหม่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากที่สุด และจะต้องมีขั้นตอนในการดำเนินการที่โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรมตามนโยบายของรัฐบาล โดยการแจกคูปองใหม่นี้ ประชาชนจะสามารถนำบัตรประชาชนเพียงใบเดียวสามารถนำไปใช้งานในการแลกเซ็ตท็อปบ็อกซ์ หรือส่วนลดทีวีดิจิตอลได้ทันที โดยมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับกรมการปกครองในการดำเนินการดังกล่าว

-เร่งรัดการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลโดยเฉพาะสถานีเสริมเพื่อให้ครอบคลุมการออกอากาศ และมีคุณภาพสัญญาณการรับชมเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน

- การขยายระยะเวลาการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนฯ โดยพิจารณาจากผลประกอบกิจการในปี2560ซึ่งส่งผลให้เป็นการขยายระยะเวลาการนำส่งเงินส่งเข้ากองทุนออกไปเป็นปี พ.ศ.2561

- การลดอัตราค่าธรรมเนียมรายปี โดยใช้บังคับกับรายได้ที่เกิดในปี พ.ศ.2559ซึ่งจะส่งผลให้ภาระค่าธรรมเนียมรายปีโดยรวมลดลงกว่าร้อยละ50

5.จะเร่งสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับโทรทัศน์ดิจิตอล เพื่อให้สอดรับกับ นโยบาลของรัฐบาล สำนักงาน กสทช. จะเร่งรัดมาตรการป้องกันและปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

6.จะคืนคลื่นวิทยุของสถานีวิทยุที่สำนักงาน กสทช. ดูแล (1ปณ) อย่างน้อยจำนวน9สถานี ในต้นปี2560

7.จะสนับสนุนเร่งรัดในการติดตั้งอินเตอร์เน็ตหมู่บ้านตามภารกิจบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO)ซึ่งหมู่บ้านที่อยู่ในการดูแลของสำนักงาน กสทช. ในพื้นที่ชายขอบ3,920หมู่บ้าน และพื้นที่ที่รัฐบาลมอบหมายให้ดำเนินการเพิ่มเติมอีก15,000หมู่บ้าน โดยจะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด โดยคาดว่าจะสามารถทยอยเปิดดำเนินการได้ในเดือน ธ.ค.2560เป็นต้นไป ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าว สำนักงาน กสทช. ได้ทำหนังสือแจ้งทางกรมบัญชีกลางเพื่อขอบรรจุโครงการดังกล่าวเป็นโครงการข้อตกลงทางด้านคุณธรรม เพื่อยืนยันว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นโครงการที่ดำเนินการด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม

8.การประมูลเบอร์มือถือสวย สำนักงานฯ จะมีการเปิดประมูลเบอร์มือถือสวยจำนวน1,500เลขหมาย ในปี2560อย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการทยอยเปิดให้มีการประมูลทุกรายไตรมาส โดยในไตรมาสที่1จะมีการนำเลข6ตัวเหมือน และ7ตัวเหมือน ไม่น้อยกว่า100เลขหมายนำมาเปิดให้ประชาชนประมูลได้ในวันเสาร์18และอาทิตย์ที่19มี.ค.2560และในส่วนที่เหลือก็จะทยอยประมูลในไตรมาส2, 3และ4ต่อไป โดยเงินรายที่เกิดจากการประมูลหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินทั้งหมด

9.การสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการงานในระบบพร้อมเพย์ หรือ โมบายเพย์เม้นต์ โดยในปลายไตรมาสที่1ของปี2560สำนักงาน กสทช. จะให้มีการลงทะเบียนซิมเติมเงินที่เปิดเบอร์ใหม่ เป็นการลงทะเบียนแบบสแกนลายนิ้วมือ โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงไปในการลงทะเบียนด้วย ซึ่งจะมีการตรวจสอบฐานข้อมูลกับกรมการปกครองในการลงทะเบียนเพื่อยืนยันข้อมูลให้ถูกต้อง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ใช้งานในระบบพร้อมเพย์ หรือ โมบายเพย์เม้นต์ต่างๆ ว่า เมื่อมาใช้งานในระบบนี้แล้ว เงินในบัญชีของประชาชนจะไม่มีการสูญหายอีกต่อไป สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนไว้เดิม สำนักงาน กสทช. ขอเรียนยืนยันว่าประชาชนไม่จำเป็นจะต้องมาลงทะเบียนในระบบใหม่เพิ่มเติมอีก แต่หากประชาชนที่ลงทะเบียนในระบบเดิมต้องการสร้างความมั่นใจในการไปทำธุรกรรมทางการเงินในระบบพร้อมเพย์ หรือ โมบายเพย์เม้นต์ สามารถมาลงทะเบียนในระบบใหม่ได้ โดยในขณะนี้มีประชาชนที่ใช้ในระบบโมบายเพย์เม้นต์อยู่ประมาณ14ล้านบัญชี สำนักงาน กสทช.จะรวมมือกับทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย ค่ายมือถือทุกค่าย ในการที่จะดูแลเลขหมายทั้ง14ล้านบัญชีเป็นพิเศษ เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีความมั่นใจในการใช้งาน

10.ซิมคนพิการ สำหรับคนพิการที่ซื้อซิมใหม่จะได้รับส่วนลดค่าบริการ10%สำหรับซิมเก่า เมื่อนำไปแสดงตน สามารถรับส่วนลดค่าบริการ10%ได้เช่นกัน ทั้งนี้ซิมดังกล่าวจะสามารถให้บริการได้ไม่เกินเดือนมี.ค.2560

11.การนำสารสื่อสารลงดินและการจัดระเบียบสายสื่อสาร สำนักงาน กสทช. จะเร่งดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโดยดำเนินการร่วมผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน โดยจะรีบทยอยดำเนินการ

12.เรื่องเงินรายได้ในช่วงเยียวยา1800และ900จะรีบนำเสนอให้ได้ข้อยุติภายในไตรมาสแรกของปี2560เพื่อจะนำรายได้ที่เกิดจากการให้บริการในช่วงดังกล่าวนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน

13.เรื่องการคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนในการใช้บริการ ในเรื่องดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านโทรคมนาคม ทั้งเรื่องการคิดอัตราค่าบริการ คุณภาพสัญญาณของการให้บริการ เรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เข้ามา งานทางด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ เรื่องโฆษณาที่เกินจริง โฆษณาที่ผิดกฎหมายต่างๆ สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของประชาชนให้มากที่สุด

ขณะเดียวกัน นายฐากร ยังนำบัตรเติมเงินพิเศษ ซึ่งจะเป็นบัตรเติมเงินฟรี 50 บาทจาก 5 ค่ายร่วมกัน จะแจกให้กับประชาชนที่ไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 18 ธค นี้ตั้งแต่ 05.00 น.เป็นต้นไป จำนวน 15,000 ใบ ด้วย