Teach for Thailand

ดร.การดี แนะนำแนวคิดใหม่ที่จะปฏิรูปการศึกษาไทย ผ่านโครงการครูอาสารุ่นใหม่ในชื่อ Teach for Thailand

*บทความโดย ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ Thammasat Business School

[email protected]

Facebook / Twitter: karndee

www.karndee.com

จากคราวก่อนเล่าถึงวงจรปัญหาของการศึกษาไทย เมื่อการถมเงินถมงบประมาณลงไปอย่างที่ผ่านมายังไม่เห็นผลอะไรที่ชัดเจน ปัญหาเก่าๆควรต้องถูกแก้ไขด้วยแนวคิดใหม่ๆควบคู่กันไป การชวนเด็กเก่งมาเป็นครู รื้อระบบ supply chain ของการศึกษาใหม่ และเปลี่ยนแนวคิดกับอาชีพครูในสายตาเด็กรุ่นใหม่เสียใหม่ กับ Teach for Thailand

Teach for Thailand เป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายนานาชาติ Teach for All ซึ่งมีใน 34 ประเทศทั่วโลก โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่มีใจใฝ่ดีอยากแก้ปัญหาสังคม ซึ่งหนึ่งในปัญหานั้นคือความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศกำลังพัฒนาและพัฒนาแล้ว ครูดีๆมักจะกระจุกตัวและพื้นที่ห่างไกลก็ต้องการครูดีๆ ไม่น้อยไปกว่ากัน

Teach for All จึงเริ่มโครงการครูอาสาเพื่อมาเติมเต็มความต้องการนี้มองโครงการต้นแบบอย่าง Teach for America ในประเทศสหรัฐอเมริกา การก้าวเข้ามาเป็นครูอาสามียอดแข่งขันสูงมากถึง 10 ต่อ 1 ใน 10 คนเขารับเพียง 1 คน จากนั้นจะมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยฝึกอบรม เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการเป็นครู สาเหตุสำคัญที่ทำให้ Teach for America มีการแข่งขันที่สูง นั่นเป็นเพราะว่าผู้เกี่ยวข้องหลัก เช่น ภาครัฐ องค์กรธุรกิจ นักศึกษา และครอบครัวเห็นความสำคัญและประโยชน์จากการร่วมโครงการนี้

องค์กรธุรกิจสนับสนุน Teach for Thailand การดำเนินงานของ Teach for Thailand ต้องการการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหลักๆ เช่น เงินเดือนครูอาสาที่ต้องมากพอที่จะสามารถจูงใจคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ กระบวนการฝึกอบรมการเป็นครูที่ดี อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ดีต่างๆ ในต่างประเทศบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ให้ความสนใจสนับสนุนโครงการลักษณะนี้ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR เพราะได้ประโยชน์เชิงบวกโดยตรงต่อสังคมและมีความยั่งยืน มากกว่ากิจกรรม CSR เอาหน้าที่มักจะเห็นในบ้านเรา

ปรับมุมคิดองค์กรธุรกิจ อีกบทบาทที่องค์กรธุรกิจจะสามารถสนับสนุน Teach for Thailand ในทางอ้อมได้ดีคือการสร้างเส้นทางอาชีพให้กับครูอาสา Teach for Thailand การเป็นครูอาสาใช้เวลา 2 ปี หลังจากเรียนจบ ด้วยประสบการณ์การเป็นครูอาสาที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิควิชาชีพแล้ว ครูอาสาจะเป็นผู้มีภาวะผู้นำสูง มีการตัดสินใจที่ดี และมีทักษะการสื่อสารที่ดีกว่าคนที่จบในรุ่นเดียวกัน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น soft skill ที่องค์กรธุรกิจทั่วไปต้องการ

ดังนั้น การใช้เวลา 2 ปีเป็นครูอาสา คือ ช่วงเวลาที่บ่มเพาะทักษะสำคัญของผู้นำรุ่นใหม่ที่ทางองค์กรธุรกิจสามารถใช้เป็นคุณลักษณะพิเศษในการเข้ารับทำงานและการเติบโตในองค์ได้ในอนาคต จากข้อมูลของ Teach for America พบว่า บัณฑิตที่เข้าร่วมโครงการครูอาสาเพียง 2 ปี นั้นมีทักษะการสื่อสารและภาวะผู้นำที่ดีกว่า

และเมื่อถึงระยะหนึ่งคนกลุ่มนี้จะมีความก้าวหน้าและเลื่อนตำแหน่งได้เร็วกว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ทั่วไปที่เรียนจบแล้วมาเริ่มทำงานในองค์กรเลย ดังนั้นการเริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นครูอาสาจึงเป็นการสร้างจุดเปลี่ยนชีวิตที่สำคัญให้กับคนรุ่นใหม่อย่างน่าอัศจรรย์

เปลี่ยนทัศนคติคุณพ่อคุณแม่ ปฏิเสธไม่ได้ว่ากลุ่มคนที่ทรงอิทธิพลในการตัดสินใจของเด็กรุ่นใหม่ในบ้านเราก็ยังเป็นผู้ปกครอง แม้ว่าคนรุ่นใหม่ที่ว่าจะเรียบจบระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ตาม ผู้ปกครองมักเป็นผู้กำหนดเส้นทางอาชีพอย่างที่ตัวเองเคยผ่านมาและอยากให้เป็น ค่านิยมส่วนใหญ่ยังอยากให้ลูกหลานทำงานในองค์กรมีความมั่นคงหรือเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาโดยทันที

ดังนั้น หากผู้ปกครองเห็นถึงประโยชน์ในระยะยาวของการเป็นครูอาสา ว่าจะช่วยให้ลูกหลานสร้างภาวะผู้นำได้ และเป็นทางเลือกในการเจริญก้าวหน้าในอนาคตก็จะช่วยให้เราสามารถมีครูอาสาคุณภาพดีเพิ่มขึ้นได้อีกมากเลยทีเดียว

Teach for Thailand เหมาะกับสำหรับคุณรุ่นใหม่ที่มีความหลงใหลและแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนสังคม เปิดโอกาสการเรียนรู้ที่ดีให้เด็กที่มีโอกาสน้อยกว่า และกำลังมองหาสมาชิกใหม่ ซึ่งพวกเราทุกคนช่วยสนับสนุนได้

สามารถเริ่มต้นได้ที่นี่ teachforthailand.org