Mascot สัญลักษณ์ วว.

Mascot  สัญลักษณ์ วว.

วว.ประกาศผลรางวัลการประกวดออกแบบMascotหวังใช้เป็นสัญลักษณ์เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน

วว.ประกาศผลรางวัลการประกวดออกแบบ Mascot หวังใช้เป็นสัญลักษณ์และสื่อกลางในการเล่าเรื่องราวขององค์กรเผยแพร่ผลงานรวมทั้งผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมสู่สาธารณชน

ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก รองผู้ว่าการบริหาร วว. ในฐานะประธานในพิธีมอบรางวัล กล่าวว่าจากการที่ วว.ได้จัดโครงการประกวดออกแบบ Mascot สัญลักษณ์ วว. และเชิญชวนให้เยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 15-20 ปี ร่วมออกแบบสร้างสรรค์ Mascot ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของ วว. ภายใต้แนวคิด “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างความสุขให้สังคมไทย” สำหรับใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของ วว.สู่สาธารณชน ซึ่งได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด 26 ผลงาน

โดยผลการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก มีดังนี้ รางวัลที่ 1 ได้แก่ นางสาวศิลาลัย พัดโบก จาก วิทยาลัยเพาะช่าง ชื่อผลงาน “น้อง Start” แนวคิดการสร้างสรรค์ : จากอัตลักษณ์องค์กรของ TISTR เป็นจุดริเริ่มในการเปิดโลกทัศน์ความรู้สู่โลกกว้างในวิทยาศาสตร์ เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ขององค์กรที่ได้มีการนำเอามาใช้บนศีรษะของมาสคอตสื่อถึงกระบวนการคิดวิเคราะห์ในทางวิทยาศาสตร์ ชุดมาสคอตมีการนำตราสัญลักษณ์ของ วว. มาใช้เป็นสื่อกลางในการบอกเล่าเรื่องของ วว.รวมทั้งผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาเป็นส่วนประกอบ บุคลิกดึงดูดใจแก่ผู้พบเห็น สีสันสวยงาม มีความน่ารัก สนุกสนาน ร่าเริงและเป็นมิตร

สำหรับผลงานการออกแบบ Mascot ที่ชนะเลิศการประกวดนั้น วว.จะได้นำไปใช้พัฒนาเพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นตัวแทนองค์กร บอกเล่ากิจกรรม ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมของ วว. ในรูปแบบต่างๆ สู่สาธารณชนต่อไป