ยันยึดมติกสท.แก้ปัญหาช่อง3

ยันยึดมติกสท.แก้ปัญหาช่อง3

"ฐากร" ระบุ กสทช. ยันการแก้ปัญหาช่อง 3 ให้ยึดมติกสท.เป็นหลัก

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช. ได้รับทราบเรื่องที่ช่อง 3 ขอให้ กสทช. พิจารณาทบทวนมติ กสท. และขอให้ช่อง 3 ทำหนังสือยืนยันว่าผู้ที่ลงนามในหนังสือฯ มีอำนาจในการลงนามหรือไม่ หากเป็นผู้มีอำนาจ ให้นำเรื่องส่งให้ที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาให้ความเห็น ทั้งนี้ในระหว่างที่อยู่ในการพิจารณาของ กสทช. ให้มติของ กสท. ยังมีผลบังคับใช้อยู่

ส่วนกรณีที่เครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังสื่อวิทยุและโทรทัศน์มายื่นหนังสือที่ให้เพิกถอนสัมปทานและใบอนุญาตของช่อง 3 ให้ส่งเรื่องดังกล่าวให้ กสท. พิจารณาต่อไป

ที่ประชุม กสทช. ยังมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. .... ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามมาตรา 28 ได้ โดยหากร่างประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้ประชาชนสามารถรับชมฟรีทีวีทั้ง 24 ช่อง และช่องบริการสาธารณะ ได้ในลำดับช่องที่ 1-36 ในทุกระบบ (ทุกแพลตฟอร์ม) เหมือนๆ กัน ส่วนช่องรายการอื่นๆ จะเรียงตั้งแต่ลำดับช่อง 37 เป็นต้นไป