กังหันเพื่อไฟฟ้าในชุมชนห่างไกล

กังหันเพื่อไฟฟ้าในชุมชนห่างไกล

ทีมวิจัยของสถาบันเอไอทีออกแบบและพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องกังหันสำหรับโรงไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดเล็ก ของ กฟภ. เพื่อผลิตไฟฟ้าให้แก่ชุมชนที่ห่างไกล

ทีมวิจัยของสถาบันเอไอทีออกแบบและพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องกังหันสำหรับโรงไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดเล็ก ของ กฟภ. เพื่อผลิตไฟฟ้าให้แก่ชุมชนที่ห่างไกล

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยนายเกียรติศักดิ์ สกุลพันธ์, รศ.Erik L. J. Bohez และนายชูศักดิ์ เงางาม กำลังทำการวิจัยออกแบบและพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องกังหันสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) งานวิจัยดังกล่าวซึ่งมีมูลค่ากว่า 8.2 ล้านบาทได้รับทุนสนับสนุนจาก กฟภ. และมีระยะเวลาในการดำเนินงาน 2 ปี โดยได้ดำเนินงานมาระยะหนึ่งแล้ว

ทั้งนี้งานวิจัยฉบับนี้ จะเป็นการนำเสนอกระบวนการศึกษา เพื่อพิจารณาเลือกชนิดและขนาดของเครื่องกังหันสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมาก และรวมไปถึง การออกแบบเครื่องกังหันให้สามารถทำงานภายใต้สภาวะจริงของสภาพแหล่งน้ำนั้นๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี

นอกจากนี้ เครื่องกังหันที่ได้ทำการออกแบบ จะถูกสร้างขึ้นจริง และนำไปติดตั้งทดแทนเครื่องกังหันพลังน้ำที่หมดอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านขุนแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้เป็นโครงการหนึ่งในจำนวน 5 โครงการหลวง ที่ติดตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย และได้ทำการเดินเครื่องมาแล้วกว่า 20 ปี

อย่างไรก็ตาม ผลจากการศึกษาวิจัยฉบับนี้ กฟภ. จะสามารถนำไปใช้ในการออกแบบเครื่องกังหันสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากเพื่อผลิตกำลังไฟฟ้าในแก่ชุมชนที่อยู่ห่างไกล โดยใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติที่มีอยู่ในเกิดประโยชน์สูงสุด