เนคเทคจัดงาน NECTEC–ACE เสริมแกร่งเกษตรกรยุคดิจิทัล

เนคเทคจัดงาน NECTEC–ACE เสริมแกร่งเกษตรกรยุคดิจิทัล

เนคเทคชวนร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 15 (NECTEC–ACE 2022) ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเกษตรยั่งยืน ณ ศูนย์ประชุมสวทช. จ.ปทุมธานี วันที่ 8-9 ก.ย. นี้

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน ธนาคารเพื่อการส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร พร้อมพันธมิตรภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น และสมาคมไทยไอโอที 

จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำปี 2565 หรือ “NECTEC Annual Conference and Exhibitions 2022 (NECTEC–ACE 2022)”  ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” จัดแสดงผลงานทางด้านนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเกษตรยั่งยืน (Digital Technology for Sustainable Agriculture) 

เนคเทคจัดงาน NECTEC–ACE เสริมแกร่งเกษตรกรยุคดิจิทัล

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค กล่าวว่า เนคเทคดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศขั้นสูง เปรียบเสมือนเป็น “เครื่องจักรสำคัญเพื่อสร้างฐานรากทางเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับประเทศ” ทั้งการสร้างแพลตฟอร์ม หรือเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญให้กับประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย 

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมความพร้อมงานวิจัยเทคโนโลยีแห่งอนาคต โดยจับมือกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อสร้างให้เกิดระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ของการใช้เทคโนโลยี พัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน ซึ่งแต่ละปีมีผลงานโครงการวิจัยร่วมกันไม่ต่ำกว่า 200 โครงการ 

งานประชุมวิชาการฯ ถือเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ-ผลงานวิจัยที่ใช้งานได้จริง รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และสนับสนุนภารกิจของเครือข่ายพันธมิตรที่จะได้มาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย กับโจทย์หลัก คือ “เราจะนำเทคโนโลยีมาช่วยทำการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงอย่างไร” ซึ่งถือเป็นโจทย์ที่ท้าทาย 

เนคเทคจัดงาน NECTEC–ACE เสริมแกร่งเกษตรกรยุคดิจิทัล

การประสบความสำเร็จ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนส่งเสริมภาคเกษตรกรรมภายในประเทศ มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี แหล่งทุนสนับสนุน และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ มาร่วมสร้างและเติมเต็ม Ecosystem ให้เติบโต 

ภายในงานจะได้พบกับไฮไลท์หัวข้อสัมมนาวิชาการ ซึ่งในปีนี้จะเปิดมุมมองและประสบการณ์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรดิจิทัลเพื่อการยกระดับ เพิ่มขีดความสามารถให้แก่ภาคเกษตรกรรมไทยมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ แพลตฟอร์ม Agri-Map เพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในยุค BCG, แนวทางสนับสนุนและสิทธิประโยชน์สำหรับเกษตรอัจฉริยะ และ Aqua-IoT เพื่อสัตว์น้ำเศรษฐกิจไทยยุคดิจิทัล เป็นต้น

ในส่วนของกิจกรรม Open House จะเปิดไอเดียสร้างสรรค์ทำเกษตรสมัยใหม่ โดยเปิดบ้านให้ท่านประชาชนเข้าเยี่ยมชมตัวอย่างแปลงเกษตรสาธิตที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการดำเนินงานจริง ภายในพื้นที่สวทช. และบริเวณใกล้เคียง กับ 4 สถานีเพื่อการเรียนรู้ ได้แก่ 

  • Plant Factory: โรงงานปลูกพืชระบบปิด โดย BIOTEC สวทช. AGRITEC: สวนเกษตรอัจฉริยะ โดย สท. สวทช.
  • NECTEC Smart Garden: ระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ โดย เนคเทค สวทช.
  • สวนเกษตรในเมือง ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืนแห่งแรกในเอเชีย “SDG Lab” 
  • อาคารเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถจองเข้าเยี่ยมชมตามช่วงเวลา แบ่งเป็นรอบละ 20 คน มีรถบริการสำหรับการเดินทางในแต่ละจุด ลงทะเบียนร่วมงานได้แล้ววันนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ nectec.or.th/ace2022 และเข้าร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการได้ในรูปบบ Onsite ณ ศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี ในสัมมนารูปแบบออนไลน์ ผ่าน WebEx Event ในวันที่ 8-9 กันยายน นี้