นพ.สรณ ประธาน กสทช. แย้ม "ดีลทรูควบดีแทค" ไม่ยืดเยื้อ

นพ.สรณ ประธาน กสทช. แย้ม "ดีลทรูควบดีแทค" ไม่ยืดเยื้อ

กสทช. พบสื่อมวลชน พร้อมแถลงผลการดำเนินงานครบรอบ 3 เดือน ย้ำเร่งทำงานตามภารกิจและหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยมีผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน "สรณ" เผย "ดีลทรูควบดีแทค ไม่ยืดเยื้อ วันที่ 3 สค นี้ ถ้า สนง.สรุปมาต้องพิจารณาให้เร็ว"

กสทช. ชุดใหม่แถลงผลการดำเนินงานครบ 3 เดือน ภายหลังจากที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เร่งนำเทคโนโลยี 5G พัฒนาระบบ Telemedicine จัดระเบียบและนำสายสื่อสารลงดิน เร่งแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และ SMS หลอกลวง เร่งปรับปรุงหลักเกณฑ์การประมูลสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และสร้างองค์ความรู้ยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากล แย้มดีลทรูควบดีแทค ไม่ยืดเยื้อจะเร่งพิจารณาให้เร็ว 

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) กล่าวระหว่างการแถลงผลงาน โดยระบุว่า  "ดีลทรูควบดีแทค จะไม่ยืดเยื้อ วันที่ 3 สค นี้ ถ้าสนง.สรุปมาต้องพิจารณาให้เร็ว"  

ทั้งระบุว่า "บอร์ดแต่ละคนมีความเห็นเป็น individual ผมไม่พูดว่าคนคิดอะไรยังไง ถ้าทุกคนคิดเห็นตรงกันทั้งหมดก็ไม่ต้องมานั่งตรงนี้แล้ว" นพ.สรณ กล่าว

ขณะที่ ได้แถลงผลงาน กสทช. ชุดนี้ โดยระบุว่า มุ่งมั่นตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่ ด้วยความตระหนักว่าทุกภารกิจและหน้าที่ทั้งทางด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม จะส่งผลกระทบต่อประชาชน โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่จะสนับสนุนและรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

“กสทช. ชุดนี้มุ่งมั่นทำงานเต็มความสามารถ เร่งทำงานตามภารกิจและหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยมีผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง เพื่อบริหารคลื่นความถี่ ส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งคุ้มครองประชาชนผู้ใช้บริการ” ประธาน กสทช. กล่าว

สำหรับตัวอย่างผลงานในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา กสทช. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบ USO ในการทำงานของระบบ Telemedicine/Telehealth ช่วยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้กับคนไข้โดยตรง แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สามารถติดตามดูอาการของผู้ป่วย สอบถามพูดคุย สั่งยาตามอาการได้แม้จะอยู่ในที่ห่างไกลกัน ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายของการดูแลรักษาโดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ป่วยติดเตียง มะเร็งขั้นสุดท้าย

นพ.สรณ ประธาน กสทช. แย้ม \"ดีลทรูควบดีแทค\" ไม่ยืดเยื้อ

จัดระเบียบสายสื่อสาร

สำหรับเรื่องการจัดระเบียบสายสื่อสารและการนำสายสื่อสารลงดิน ในปี 2565 นี้ สำนักงาน กสทช. ตั้งเป้าจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศระยะทางรวมประมาณ 2,800 กม. โดยแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 800 กม. และดำเนินการในพื้นที่ภูมิภาคอีกประมาณ 2,000 กม. ซึ่งในกรุงเทพมหานครจะเร่งดำเนินการในกลุ่มเร่งด่วนก่อน

โดยคัดเลือกจากเขตพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น 16 เขต ทั้งนี้ การจัดระเบียบสายสื่อสารเป็นการดำเนินการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย และผู้ประกอบการเจ้าของสายสื่อสาร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่และความปลอดภัยของประชาชน

กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัช ศุภชลาศัย กล่าวว่า ภารกิจสำคัญที่ตนเองได้ผลักดันให้เกิดขึ้นคือการสร้างองค์ความรู้ยกระดับองค์กร สู่มาตรฐานสากลด้วยการเพิ่มสายงานด้านวิชาการให้กับสำนักงาน กสทช. 

ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 17/2565 เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2565 มีมติเห็นชอบ “โครงสร้างสายงานวิชาการของสำนักงาน กสทช.” เพื่อรองรับการเป็นองค์กรที่มีหน้าที่กำกับดูแลการแข่งขัน และมีขีดความสามารถทางวิชาการในระดับสูง รวมทั้งเป็นองค์กรชั้นนำที่มีความเป็นสากล เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และเข้าไปมีส่วนร่วมในเวทีระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ สายงานวิชาการจะแบ่งออกเป็น 4 สำนัก และ 1 ศูนย์ โดยมีขอบเขตหน้าที่ครอบคลุมการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายเชิงคุณภาพ เช่น การติดตามการแข่งขัน การประเมินผลกระทบทางสังคมจากนโยบายกำกับดูแล งานด้านวิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและพลวัตการแข่งขัน เป็นต้น การประเมินผลกระทบทางนโยบายเชิงปริมาณ เช่น การประเมินด้านราคา มูลค่าคลื่นความถี่ การคำนวณราคาตั้งต้นในการประมูลคลื่นความถี่ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจดิจิทัล งานวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ใหม่ๆ ด้านต่างประเทศ ตลอดจนการเสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ โดยขณะนี้สำนักทรัพยากรบุคคลและคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างสายงานวิชาการของสำนักงาน กสทช. อยู่ในระหว่างจัดทำระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงโครงสร้างสายงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

กสทช. พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กล่าวถึงงานในความรับผิดชอบว่า ที่ผ่านมาได้รับผิดชอบงาน 3 เรื่องหลักๆ ได้แก่ งานด้านกิจการกระจายเสียง โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ ในการ “ยกระดับกิจการกระจายเสียงไทย ก้าวสู่มาตรฐานสากล เพื่อสร้างสรรค์สังคมและเศรษฐกิจให้ยั่งยืน” ส่วนในด้านเทคนิค เป็นงานหลักด้านที่ 2 และงานที่ 3 งานด้านกิจการดาวเทียม ได้ดำเนินการ ปรับปรุง หลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ในลักษณะจัดชุด (Package) แล้วเสร็จ

โดยได้มีการปรับปรุงที่สำคัญได้แก่ การจัดชุด จากเดิม 4 ชุด เป็น 5 ชุด และกำหนดเงื่อนไขแต่ละชุดให้มีความแตกต่างกันตามสภาพของข่ายงานดาวเทียม รวมทั้งกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูลให้มีความชัดเจนในแต่ละชุด เพื่อเปิดกว้างให้ผู้ประกอบการทั้งรายเดิมและรายใหม่เข้าสู่การแข่งขันได้มากขึ้น พร้อมทั้งปรับราคาขั้นต่ำของแต่ละชุดให้เป็นไปตามสภาพปัจจุบันที่สอดคล้องตามกลไกของตลาด กำหนดราคาขั้นต่ำของแต่ละชุดใหม่ เพื่อเป็นมาตรการจูงใจให้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ได้เพิ่มมาตรการป้องกันการสมยอมราคาด้วยเช่นกัน

โดยมีแผนการดำเนินการที่รัดกุมตั้งแต่เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศฯ ในเดือนสิงหาคม และในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม จะเป็นการแก้ไข (ร่าง) ประกาศฯ และนำเสนอ กสทช. อนุมัติ เพื่อประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ให้มีการรับเอกสารการคัดเลือก เมื่อถึงเดือนพฤศจิกายน 2565: จะเปิดให้ยื่นเอกสารและหลักฐานการขอรับอนุญาต และจะเปิดให้มีประมูลสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในเดือนธันวาคม 2565

กสทช. ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรอง รามสูต กล่าวถึงการดำเนินงานในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาว่ามี 3 เรื่องสำคัญที่ได้มีบทบาทในการผลักดัน คือ การแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และข้อความสั้นหลอกลวง (scam) การพัฒนาและสร้างกลไกในการกำกับดูแลเนื้อหาให้มีคุณภาพ และ การสนับสนุนชุมชนที่มีความพร้อมในการดำเนินการทีวีชุมชน

สำหรับการแก้ไขปัญหา scam กสทช.ได้มีแนวทางดังต่อไปนี้

1.จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 10 องค์กรเพื่อประสานความร่วมมือในกระบวนการตรวจสอบเส้นทางการกระทำผิดและดำเนินการจับกุมได้ทันท่วงที โดยในส่วนของ กสทช. เอง ได้มีการใช้มาตรการทางกฎหมายและกำหนดโทษทางปกครองสำหรับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ฝ่าฝืนไม่ได้ดูแลการลงทะเบียนผู้ใช้บริการที่ถือมากกว่า 5 เลขหมาย (ซิม) เนื่องจากพบข้อมูลจากทางตำรวจว่ามิจฉาชีพ scam อยู่ในกลุ่มที่ฝ่าฝืนกฎนี้เป็นจำนวนมาก

2.กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่จัดหามาตรการทางเทคนิคให้มีระบบแจ้งเตือนประชาชน เช่น การใช้เครื่องหมาย +698 นำหน้าเลขหมายเพื่อให้ประชาชนทราบว่าเป็นการโทรเข้าจากต่างประเทศ เป็นต้น รวมทั้งจัดให้มีระบบเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถปฏิเสธการรับสายโทรศัพท์จากต่างประเทศได้

3.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนโดยจัดทำในรูปแบบ SCAM Alert เพื่อให้ข้อมูลตัวอย่างวิธีการฉ้อโกง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และหน่วยงานที่ต้องติดต่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาขึ้น

กสทช. นายต่อพงศ์ เสลานนท์ กล่าวว่า ตั้งแต่วันแรกที่ตนเองได้เข้าทำงาน ได้มาเริ่มต้นการพัฒนาการจัดบริการเพื่อคนพิการ โดยมีการพบปะเครือข่ายคนพิการและประสานเครือข่ายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้เห็นและเข้าใจถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน

รวมถึงมีการตั้งคณะอนุกรรมการการจัดให้มีบริการกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและเสมอภาค สำหรับคนพิการ ผู้มีความต้องการที่หลากหลาย และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อสร้างกลไกการแก้ปัญหาได้โดยตรง และเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยไปประชุมที่ประเทศรวันดา ในงาน World Telecommunication Development Conference (WTDC) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมและ ICT ที่เป็นหน่วยงานหลักในการลดช่องว่าง ซึ่งได้ร่วมแสดงปณิธานและให้คำมั่นสัญญาว่าเราให้ความสำคัญกับการดำเนินการขยายการเชื่อมโยง Digital Inclusion มาสู่ชุมชนและกลุ่มคนที่การเข้าถึงยากที่สุด เพื่อทำให้เกิดการเชื่อมต่อที่มีความหมาย และเป็นครั้งแรกที่มีตัวแทนคนพิการเข้าไปในการประชุม ITU