"วราวุธ" แถลงผลสำเร็จการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5

"วราวุธ" แถลงผลสำเร็จการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5

"วราวุธ" แถลงผลสำเร็จการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 มุ่งสู่เป้าหมายสร้างสัมพันธ์ ป่าไม้ยั่งยืน ย้ำทรัพยากรป่าไม้ สร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

วันนี้ (24 สิงหาคม 2565)  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 หรือ The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry: MMRF5 แถลงผลการประชุม MMRF5 ซึ่งประเทศไทยโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2565 ร่วมกับ 21 เขตเศรษฐกิจ ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

นายวราวุธ ได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีป่าไม้เอเปค และผู้แทนจากทุกเขตเศรษฐกิจที่ได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันมาอย่างสร้างสรรค์ จนการประชุมประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ และยกระดับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาพื้นที่ป่าไม้ให้เพิ่มขึ้น

 

 

  • เอเปคด้านป่าไม้ มุ่งสู่เป้าหมายสร้างสัมพันธ์ ป่าไม้ยั่งยืน

รวมถึงส่งเสริมการค้าผลิตภัณฑ์ไม้ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการประชุม MMRF5 เป็นการประชุมที่มุ่งสู่เป้าหมายด้านการป่าไม้อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล (Open. Connect. Balance.) 

ประเทศไทยได้นำเสนอให้เขตเศรษฐกิจพิจารณานำหลัก BCG Economy Model ไปสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้กรอบการทำงานของเอเปค เพื่อเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ สร้างมูลค่า และส่งเสริมรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืน

 

 

  • ทรัพยากรป่าไม้ สร้างสมดุลเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

โดยมีทรัพยากรป่าไม้เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการสร้างความสมดุล ระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม สร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจและประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจก ทำให้สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 

ทั้งนี้ การประชุมในครั้งนี้ ยังได้จัดให้มีการศึกษาดูงานที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสวนขนาดใหญ่ภายใต้การดูแลขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ที่มีการบริหารจัดการในระดับ world class

รวมทั้งมีการดูงานที่สวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นสวนป่าภายใต้การดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล