ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม หารือแนวทางใช้ กัญชง กัญชา ปรุง-ประกอบอาหาร

ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม หารือแนวทางใช้ กัญชง กัญชา ปรุง-ประกอบอาหาร

ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ หารือแนวทางความร่วมมือการใช้ กัญชง กัญชา ปรุงหรือประกอบอาหาร กับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ

วันนี้(19 สิงหาคม 2565) นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.เปรมวิทย์ จรีเวฬุโรจน์ ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์ นางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา พร้อมคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมพืช "กัญชง" สู่เชิงพาณิชย์ ประกอบไปด้วย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันอาหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

 

เข้าหารือกับ ศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร พงศ์พานิช คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา อารีย์สันติชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยาเสพติด รองคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.อุษณีย์ พึ่งปาน ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยยาเสพติดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักวิจัยของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ที่ดูแลรับผิดชอบในการวิจัยดังกล่าว รวมถึงงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับ กัญชง และ กัญชา ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม หารือแนวทางใช้ กัญชง กัญชา ปรุง-ประกอบอาหาร

 

 

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัย ข้อมูลทางวิชาการ และหารือแนวทางความร่วมมือการใช้ กัญชง กัญชา ปรุงหรือประกอบอาหารอย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัยต่อการบริโภคโดยมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์รองรับ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจบริการอาหารที่มีกัญชง กัญชาเป็นส่วนประกอบได้ต่อไปในอนาคต

 

ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม หารือแนวทางใช้ กัญชง กัญชา ปรุง-ประกอบอาหาร

 

ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม หารือแนวทางใช้ กัญชง กัญชา ปรุง-ประกอบอาหาร